05 năm thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Trong những năm vừa qua, với mục tiêu xây dựng doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, vì sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp, vì sự phát triển của tỉnh Bắc Kạn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Sở Công Thương đã tích cực tham mưu cho Tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách lĩnh vực ngành công thương đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển với mục tiêu giảm thời gian và chi phí, nâng cao năng lực hội nhập, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, thực hiện nghiêm quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính đã được công bố; cải cách bộ máy hành chính theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp; đảm bảo cho doanh nghiệp bình đẳng trong kinh doanh, tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh; giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp; tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng an toàn, thân thiện, hiệu quả. Qua đó, những kết quả đã đạt được trong lĩnh vực ngành công thương đã đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của các doanh nghiệp, cũng như sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bắc Kạn.

Ngay sau khi Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 được ban hành, UBND tỉnh Bắc Kạn đã sớm triển khai xây dựng Chương trình hành động và đã ban hành Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Theo đó, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội thuộc lĩnh vực ngành quản lý, góp phần vào cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư khi đầu tư tại Bắc Kạn và cho cộng đồng doanh nghiệp của địa phương. Ban lãnh đạo sở đã phổ biến, quán triệt Nghị quyết, Quyết định và các văn bản hướng dẫn và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, hàng năm Sở đã xây dựng và triển khai các chương trình hành động, các kế hoạch, trong đó chú trọng tới những nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 – 2020, về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp,….Triển khai thực hiện các nội dung của bản cam kết đã được ký ngày 22/9/2016 giữa tỉnh Bắc Kạn và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp. Để góp phần thực hiện tốt các nội dung trong bản cam kết đã ký, Sở đã ban hành văn bản số 26/SCT-KHTC ngày 13/01/2017 về việc triển khai thực hiện các nội dung theo cam kết của UBND tỉnh với VCCI, trong đó đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị thuộc sở. Một số kết quả đạt được cụ thể:

  1. Cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp:

Thường xuyên tiến hành kiểm tra, rà soát các thủ tục hành chính để kịp thời tham mưu bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ những thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Công Thương không còn phù hợp, tham mưu công bố công khai đến các tổ chức, cá nhân và nhân dân được biết. Đồng thời tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, đơn giản hoá thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân giảm thiểu thời gian, chi phí đến làm thủ tục hành chính; cải cách thủ tục hành chính gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch về nghĩa vụ và trách nhiệm, tạo môi trường giao dịch thông suốt, hiện đại hóa nền hành chính công. Thực hiện Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020, hàng năm Sở đều triển khai xây dựng kế hoạch cải cách hành chính với những nội dung cụ thể và triển khai thực hiện theo quy định.

Sở đã thực hiện niêm yết công khai 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị tại trụ sở làm việc. 100% các thủ tục hành chính do UBND tỉnh công bố đã được cập nhật, công khai trên trên Cổng thông tin điện tử của sở. Từ ngày 01/8/2019, thực hiện Thông báo số 188/TB-UBND ngày 30/7/2019 về việc giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn, toàn bộ TTHC của Sở Công Thương đã thực hiện việc tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ Hành chính công nên tại thời điểm báo cáo Sở không thực hiện việc niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị. Sở tổ chức công khai việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức đối với TTHC tại bộ phận Thanh tra sở và qua hộp thư điện tử: socongthuong@backan.gov.vn; lập Sổ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy trình hành chính niêm yết công khai tại Bảng TTHC của đơn vị. Kết quả giải quyết TTHC: Từ năm 2016 đến thới điểm báo cáo, đơn vị đã tiếp nhận và xử lý 5.319 TTHC. Các TTHC đều được Sở giải quyết đúng quy trình và đúng thời hạn. Trong kỳ báo cáo, đơn vị chưa nhận được phản ánh kiến nghị nào liên quan đến TTHC. Hiện nay, Sở có 05 TTHC được đưa vào giải quyết theo cơ chế 1 cửa liên thông trên tổng số 05 TTHC được UBND tỉnh quy định đưa vào thực hiện, đạt tỷ lệ 100%. Hiện tại có 72/113 TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; Có 37/113 TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và có 107/113 TTHC thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích.

  1. 2. Bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp:

Lãnh đạo Sở đã luôn quan tâm đến công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, do đó Sở đã chủ động nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời những bức xúc trong dư luận, những trường hợp đơn thư phát sinh, không để đơn thư tồn đọng, kéo dài, do đó từ ngày Luật Tiếp công dân có hiệu lực thi hành cho đến nay không có tình trạng khiếu kiện kéo dài, đông người, vượt cấp thuộc lĩnh vực ngành công thương quản lý.

Tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các quy định hiện hành về chính sách cấp phép xuất nhập khẩu, quản lý thị trường, cạnh tranh, công nghiệp hỗ trợ theo hướng tạo thuận lợi, giảm chi phí cho doanh nghiệp: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các quy định về Luật Cạnh tranh. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp, tạo mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ở vùng nông thôn; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh: Tham mưu Tỉnh ban hành Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh phê duyệt chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025; Quyết định số 1871/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh phê duyệt chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025.

Về công tác thanh tra, kiểm tra: Hàng năm, Sở đều xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra công vụ, kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm đều được Thanh tra nhà nước tỉnh thẩm định và trình UBND tỉnh ban hành; thanh tra, kiểm tra hành chính trong toàn đơn vị nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các cán bộ vi phạm quy trình xử lý hồ sơ, xử lý vụ việc, có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Các phòng, đơn vị thuộc sở đã phối hợp đồng bộ trong quá trình xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra hoạt động, kiểm tra chuyên đề các doanh nghiệp tránh trồng chéo, đảm bảo cho doanh nghiệp yên tâm sản xuất, phát triển. Trong kỳ báo cáo, đơn vị đã thực hiện 06 cuộc thanh tra và 14 cuộc kiểm tra chuyên ngành. Các cuộc thanh, kiểm tra đều thực hiện đúng theo quy định.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ; khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung đầu tư cải tiến dần công nghệ sản xuất, thay thế dần các thiết bị lạc hậu, đồng bộ hoá công nghệ trong những ngành có lợi thế của tỉnh như chế biến nông-lâm sản, tiểu thủ công nghiệp, chế biến thực phẩm; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực, góp phần tạo ra năng lực sản xuất mới cho các cơ sở, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho một bộ phận lao động nông thôn góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động tại địa phương. Thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công, hàng năm, sở đã triển khai thực hiện các đề án: hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất; đào tạo khởi sự doanh nghiệp; tổ chức các lớp đào tạo nghề về lĩnh vực chế biến tinh bột dong riềng; đào tạo về kỹ năng kinh doanh tổ chức mạng lưới bán lẻ cho các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất kinh doanh; đào tạo khởi sự doanh nghiệp; đào tạo chuyên sâu, nâng cao kiến thức về thương mại điện tử cho cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp; triển khai các đề án hỗ trợ xây dựng nhãn mác, bao bì sản phẩm;….Giai đoạn 2016-2020 đã triển khai thực hiện 66 đề án, nhiệm vụ khuyến công với tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là 6,401 tỷ đồng (trong đó, 10 đề án khuyến công quốc gia với tổng kinh phí hỗ trợ là 3,270 tỷ đồng và 56 đề án khuyến công địa phương với tổng kinh phí hỗ trợ là 3,130 tỷ đồng).

Các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm nhất là các sản phẩm nông, lâm sản luôn được Tỉnh quan tâm chỉ đạo. Sở đã tham mưu cho Tỉnh tổ chức và tham gia các Hội chợ triển lãm, hội chợ thương mại trong và ngoài tỉnh để trưng bày, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm nông – lâm sản, sản phẩm công nghiệp tiêu biểu của địa phương; hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tìm kiếm, mở rộng thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia tiến trình hội nhập và phát triển. Giai đoạn từ năm 2016 đến nay, Sở Công Thương đã cấp, xác nhận cho các doanh nghiệp tổ chức được 60 hội chợ trên địa bàn tỉnh. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (trực thuộc Sở) tổ chức đưa doanh nghiệp của tỉnh đi tham gia được 27 hội chợ triển lãm tại các tỉnh, thành phố trong nước với mục đích nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của tỉnh. Hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia 14 hội chợ triển lãm trong nước từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương là 480,59 triệu đồng; hỗ trợ 150 gian hàng giới thiệu sản phẩm của 60 cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh tham gia hội chợ triển lãm trong nước từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia là 720 triệu đồng….

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004729
Views Today : 22
Views This Month : 3601
Views This Year : 12285
Total views : 26711
Language
Skip to content