Báo cáo kết quả công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình an ninh, trật tự tại Sở Công Thương cũng như tại địa phương được giữ vững, Quốc phòng – An ninh (QP – AN) được tăng cường; nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan đối với công tác quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ (DQTV), giáo dục QP – AN có nhiều chuyển biến tích cực. Ý thức về QP – AN của công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị thuộc sở được nâng lên rõ nét. Ban Chỉ huy quân sự (BCHQS) và lực l­ượng tự vệ cơ quan có phẩm chất đạo đức tốt, có lập trường tư tư­ởng vững vàng, nhận thức đúng đắn và được bồi dưỡng về chính trị, hiểu rõ đường lối cách mạng của Đảng, Nhà nước và vai trò của lực l­ượng tự vệ trong giai đoạn mới. Kết quả cụ thể như sau:

Thứ nhất, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự

Xác định công tác quốc phòng là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cơ quan, ngay từ đầu năm trên cơ sở chỉ đạo của cơ quan quân sự cấp trên, Sở Công Thương đã phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ Quốc phòng – Quân sự (QP-QS) địa phương năm 2018 đến toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan, đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc. BCHQS đã chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương cũng như của UBND tỉnh Bắc Kạn về công tác quốc phòng và hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; trong 6 tháng đầu năm 2018 BCHQS cơ quan đã chủ động tham mưu cho Đảng uỷ, Giám đốc sở ban hành các văn bản để chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác QP-QS; 02 đơn vị trực thuộc sở cũng đã tổ chức quán triệt triển khai thực hiện tốt công tác QP-QS theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng và Chính phủ; từ đó giúp cho việc tổ chức thực hiện các nội dung đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực.

Thứ hai, về công tác tuyên truyền giáo dục

Nhận thức công tác tuyên truyền giáo dục là nội dung quan trọng của công tác quốc phòng, do đó BCHQS đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục QP – AN trong tình hình mới và hướng dẫn số 278/ĐUQSTW ngày 10 tháng 9 năm 2007 của đảng uỷ quân sự Trung ương về thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về công tác giáo dục QP – AN.

BCHQS đã triển khai phổ biến Chỉ thị của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị của Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lập danh sách đăng ký và cử tham gia bồi dưỡng kiến thức QP – AN cho cán bộ Ban Chỉ huy và Trung đội tự vệ (Trung đội trưởng, tiểu đội trưởng) theo đúng đối tượng.

Thứ ba, về kết quả tổ chức xây dựng lực lượng tư vệ cơ quan

Công tác xây dựng lực lượng tự vệ cơ quan đã được cấp ủy, chính quyền cơ quan quan tâm, thường xuyên củng cố kiện toàn cán bộ, chiến sỹ mỗi khi có sự thay đổi về nhân sự. Thực hiện văn bản số 1928/HD-BCH ngày 15/11/2017 của Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn về việc hướng dẫn tổ chức xây dựng dân quân tự vệ năm 2018, Sở Công Thương đã kiện toàn lực lượng Tự vệ cơ quan. Theo đó Trung đội tự vệ cơ quan được tổ chức với quân số 21 đồng chí (17 nam và 04 nữ), trong đó có 11 đồng chí là Đảng viên (10 nam, 01 nữ).

Thứ tư, về thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội gắn với củng cố, tăng cường QP-AN

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự địa phương thực hiện tốt các mục tiêu chương trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương kết hợp với công tác QP-AN. Song song với đó, đơn vị cũng đã tập trung thực hiện tốt một số công việc trọng tâm như: tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các chính sách, quy định để góp phần ổn định quản lý thị trường và quản lý tốt các hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần cho thị trường hàng hóa hoạt động đúng pháp luật, đúng định hướng của tỉnh theo mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Thứ năm, về kết quả hoạt động của lực lượng Tự vệ cơ quan

BCHQS Sở Công Thương đã lập kế hoạch và triển khai tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ đúng chương trình, nội dung, thời gian theo kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh.

BCHQS Sở Công Thương đã ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức lực lượng tự vệ tuần tra, canh gác dịp tết nguyên đán và dịp kỷ niệm 30/4, 01/5 và 07/5; chỉ đạo Trung đội tự vệ sở trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn nghị viện Châu á – Thái Bình Dương (APPF-26); bảo vệ ngày Giỗ tổ Hùng Vương, ngày giải phòng Miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5… Kết quả trong các dịp này cơ quan, đơn vị an ninh, trật tự trị an được giữ vững. Ngoài những nhiệm vụ chính được giao lực lượng tự vệ cơ quan còn giữ nghiêm quy định trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với đội bảo vệ cơ quan tổ chức các ca trực vào ban đêm khi cần thiết, nhằm bảo vệ tài sản, an ninh, trật tự, an toàn trong khu vực làm việc của cơ quan, đơn vị.

Năm 2018, đơn vị đã cử cán bộ BCHQS tham gia Lễ ra quân huấn luyện, tham gia đạo diễn khu vực phòng thủ huyện Pác Nặm; tổ chức triển khai Trung đội tự vệ tham gia huấn luyện theo đúng kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh. Kết quả đơn vị được đánh giá huấn luyện đạt loại tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật thao trường;

Thứ sáu, về Công tác hậu cần bảo đảm

Sở Công Thương thường xuyên quan tâm và thực hiện tốt chính sách cho lực lượng tự vệ và dự bị động viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Bảo đảm kinh phí cho công tác QP-QS nhất là chế độ chính sách cho huấn luyện, hoạt động của lực lượng tự vệ cơ quan. Công tác chính sách xã hội được đơn vị quan tâm tham gia như tổ chức thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng tại địa phương; ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa…

Cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện đầy đủ việc chi trả phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ cho cán bộ trong BCHQS và cán bộ Trung đội trưởng, tiểu đội trưởng dân quân tự vệ của sở theo Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ về Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân Tự vệ.

Để hoàn thành công tác QP-QS địa phương năm 2018, BCHQS Sở Công Thương xác định một số nhiệm vụ cơ bản 6 tháng cuối năm 2018 như sau:

Một là, tiếp tục triển khai kế hoạch công tác gắn với nhiệm vụ QP-QS trên tinh thần chủ động. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ do Bộ Tư lệnh Quân khu I, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh triển khai.

Hai là, tiếp tục hoàn chỉnh việc xây dựng, phổ biến triển khai kế hoạch tác chiến trị an bảo vệ an toàn cơ quan và khu vực.

Ba là, xây dựng các văn kiện theo Thông tư 108/2016/TT-BQP ngày 16 tháng 7 năm 2016 của Bộ Quốc phòng quy định nội dung, trình tự lập và phê chuẩn kế hoạch hoạt động; nhiệm vụ, nội dung, chế độ hoạt động của dân quân tự vệ trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu và sở chỉ huy các cấp về công tác dân quân tự vệ.

Bốn là, thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng lực lượng tự vệ cơ quan, kịp thời sắp xếp, kiện toàn khi có sự thay đổi.

Năm là, đánh giá công tác năm 2018 và làm tốt công tác thi đua khen thưởng theo quy định.

Nông Thị Thảo (Sở Công Thương)


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 51
Views This Month : 1846
Views This Year : 9754
Total views : 70294
Language
Skip to content