Quyết định số 1744/2013/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 của UBND tỉnh

0
Quyết định số  1744/2013/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 của UBND tỉnh

Bổ sung một số điều của Quyết định số 1127/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Language
Skip to content