Đưa nghị quyết về phát triển kinh tế tập thể vào cuộc sống

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ ba đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết số 09-NQ/TU về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025. Ngay sau khi nghị quyết được ban hành, UBND tỉnh, các đơn vị, địa phương đã khẩn trương triển khai thực hiện.

Mục tiêu của Nghị quyết 09-NQ/TU phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có ít nhất 02 liên hiệp HTX, 350 HTX, trong đó có khoảng 70% là HTX nông nghiệp và nông nghiệp tổng hợp; tỷ lệ HTX hoạt động khá, tốt đạt 75% trở lên; thu nhập bình quân các thành viên HTX đạt 6 triệu đồng/người/tháng; trung bình mỗi HTX có từ 15 thành viên trở lên; có ít nhất 20% hộ nông dân sản xuất nông nghiệp tham gia thành viên tổ hợp tác, HTX hoặc có liên kết sản xuất với HTX, doanh nghiệp.

Để tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra, UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU tại Quyết định số 938/QĐ-UBND, đưa ra 6 nhiệm vụ, giải pháp chính để triển khai thực hiện. Trong đó xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để các cấp chính quyền, ban, ngành và  đơn vị liên quan tập trung tổ chức triển khai nghiêm túc, đồng bộ, sâu sát, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương…

Trong 06 nhiệm vụ, giải pháp, UBND tỉnh đã giao rõ nhiệm vụ cụ thể như: Các địa phương, sở, ban, ngành đẩy mạnh tuyên truyền về kinh tế tập thể, HTX; đưa nội dung phát triển kinh tế tập thể vào mục tiêu kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 05 năm và hằng năm; thường xuyên rà soát, phát hiện các mô hình kinh tế tập thể, HTX hoạt động hiệu quả để đề xuất cấp có thẩm quyền tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Tập trung chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các chính sách ưu đãi, hỗ trợ kinh tế tập thể, HTX tại các đơn vị, địa phương. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 – 2025; đề án “Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 – 2025”; rà soát, đề xuất sửa đổi, xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX; cân đối, bố trí kinh phí từ nguồn vốn đầu tư phát triển để thực hiện các đề án, chương trình, chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với kinh tế tập thể, HTX…

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện các trình tự thủ tục về đất đai, môi trường đảm bảo thống nhất, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, môi trường; tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho HTX và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, môi trường nhanh gọn đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện các chính sách khuyến khích tập trung, tích tụ đất nông nghiệp theo cơ chế hoạt động của HTX. Liên minh HTX tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 – 2025. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp hằng năm và giai đoạn 2021-2025 gắn với mục tiêu, nội dung cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Sở Công thương quan tâm, hỗ trợ HTX tham gia các chương trình, đề án về phát triển thương mại điện tử, xúc tiến thương mại, khuyến công…

Tại huyện Chợ Mới, sau khi Nghị quyết số 09-NQ/TU được ban hành và triển khai, Huyện ủy Chợ Mới đã xây dựng Kế hoạch số 61-KH/HU, trong đó đưa ra các mục tiêu như: Đẩy mạnh củng cố, nâng cao năng lực tổ chức và hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn huyện; tập trung nguồn lực hỗ trợ nhằm nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm của HTX, tăng cường năng lực của các tổ chức kinh tế tập thể, HTX nhằm phát huy hơn nữa vai trò liên kết, hợp tác, hỗ trợ thành viên và cộng đồng khu vực; xây dựng mối liên kết chặt chẽ, hợp tác đa dạng, bền vững giữa HTX với chủ thể kinh tế góp phần hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm… Phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có trên 46 HTX hoạt động có hiệu quả; trong đó có trên 70% HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Tỷ lệ HTX hoạt động khá, tốt đạt trên 50%; thu nhập bình quân của các thành viên HTX đạt từ 5-6 triệu đồng/người/tháng…

Đồng chí Hà Đức Huấn- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới cho biết: Một trong những nhiệm vụ, giải pháp mà chúng tôi tập trung đó là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế tập thể. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp xác định rõ trách nhiệm trong chỉ đạo, phát triển kinh tế tập thể là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài. Tập trung, quyết liệt hơn trong công tác đôn đốc, kiểm tra và thực hiện các đề án, kế hoạch, chương trình về kinh tế tập thể trên địa bàn…

Huyện Chợ Mới cũng đưa ra những giải pháp phát triển kinh tế tập thể như vận dụng tổ chức triển khai kịp thời đồng bộ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách hỗ trợ của Trung ương, tỉnh. Trong đó tập trung triển khai hỗ trợ các nội dung cấp thiết đối với kinh tế tập thể như: Hỗ trợ thành lập mới, củng cố tổ chức hoạt động HTX; hỗ trợ HTX tiếp cận các nguồn lực về đất đai, tín dụng, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, HTX. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, xây dựng mô hình hiệu quả. Phát huy mạnh mẽ vai trò của MTTQ, các đoàn thể, hội trong phát triển kinh tế tập thể…

Cũng như Chợ Mới, các sở, ngành và địa phương khác đã tập trung xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể và triển khai thực hiện nhằm sớm đưa Nghị quyết 09-NQ/TU đi vào cuộc sống; phát triển kinh tế tập thể, HTX từng bước trở thành động lực kinh tế của tỉnh, đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp, thay thế dần quy mô kinh tế hộ gia đình, liên kết tạo ra sản phẩm hàng hoá có tính đồng nhất, quy mô tập trung./.

Nguồn: http://www.baobackan.com.vn/


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005102
Views Today : 101
Views This Month : 269
Views This Year : 5172
Total views : 65712
Language
Skip to content