Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2020

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, kỳ họp thứ 14 ngày 06 tháng 12 năm 2019 đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2020.

Với mục tiêu tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách, giải pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ về tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng trưởng kinh tế phù hợp với điều kiện của tỉnh. Tiếp tục phát triển nông, lâm nghiệp gắn với sản xuất hàng hóa; có giải pháp tháo gỡ khó khăn và phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến; tăng cường quản lý đầu tư công; nâng cao chất lượng dịch vụ, du lịch. Tăng cường công tác xúc tiến thu hút đầu tư. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh đã quyết nghị 15 chỉ tiêu chủ yếu năm 2020, cụ thể:

1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh năm 2010) đạt 6,8%, trong đó: nông, lâm nghiệp tăng 3,5%; công nghiệp – xây dựng tăng 9,0%; dịch vụ tăng 7,8%.

2) Tổng giá trị gia tăng (theo giá hiện hành) đạt 11.710 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt trên 37 triệu đồng/người.

3) Thu NSNN trên địa bàn đạt 716 tỷ đồng.

4) Duy trì diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa, ngô sang trồng cây có giá trị kinh tế cao đạt 1.610 ha; bình quân lương thực đầu người đạt 550kg/người/năm; trồng rừng đạt 5.900 ha, trong đó trồng rừng gỗ lớn đạt 3.000 ha; tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 72,0%; số hợp tác xã thành lập mới trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp là 18 HTX; số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm 03 xã; phát triển mới 30 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên.

5) Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 7,5%.

6) Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,5%; tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 98%.

7) Số lao động được giải quyết việc làm mới 5.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 45%.

8) Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,5%, trong đó huyện nghèo giảm từ 3,5-4%.

9) Số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã tăng thêm 04 xã; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 96%; tỷ lệ tăng dân số không vượt quá 1,0%; tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 05 tuổi không vượt quá 17%; số giường bệnh trên một vạn dân đạt 32,4 giường/vạn dân.

10) Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp chiếm 95% trên tổng số đối tượng thuộc diện tham gia; tốc độ gia tăng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng 30% so với năm 2019.

11) Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 08 trường; tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia trên 90%.

12) Tỷ lệ làng, thôn, tổ dân phố đạt “khu dân cư văn hoá” 72%; tỷ lệ số hộ gia đình đạt “gia đình văn hóa” 85%.

13) Tỷ lệ cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm đạt trên 95%; tỷ lệ cán bộ cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên đạt 100%.

14) Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh tăng từ 01 bậc trở lên và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng từ 03 bậc trở lên so với năm 2019.

15) Chỉ tiêu tuyển quân, động viên quân dự bị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng đạt 100%; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 85%; tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí.

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu trên, tại Nghị quyết cũng đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong năm 2020 như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tập trung thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh, hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2016-2020). Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý tại các đơn vị, địa phương; nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời cụ thể hóa các cơ chế, chính sách vào điều kiện của địa phương để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Triển khai đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế; về phát triển văn hoá – xã hội; về công tác tổ chức bộ máy; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác dân tộc, tôn giáo; công tác quốc phòng và an ninh;…

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của chính quyền động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện Nghị quyết.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004729
Views Today : 16
Views This Month : 3595
Views This Year : 12279
Total views : 26705
Language
Skip to content