Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới

Ngày 11 tháng 6 năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 948/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, theo đó nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

  1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của cấp ủy Đảng, chính quyền, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đối với công tác phụ nữ và bình đằng giới.
  2. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí, tiềm năng to lớn của phụ nữ, về công tác phụ nữ và bình đằng giới; tập trung tuyên truyền các chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ và bình đằng giới; việc triển khai Chỉ thị số 21-CT/TW; kịp thời biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo.
  3. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đằng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, gia đình và trẻ em bảo đảm liên thông, tinh gọn, hiệu quả. Rà soát, đánh giá tình hình cán bộ nữ tham gia quản lý; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng cán bộ nữ theo lộ trình phù hợp điều kiện địa phương, đơn vị từng bước giảm dần khoảng cách giới. Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho nữ đại biểu dân cử.
  4. Tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành và địa phương, đơn vị, xác định rõ nhiệm vụ, triển khai đồng bộ các giải pháp để đạt chỉ tiêu Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư. Tạo điều kiện để phụ nữ được tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học, tiếp cận với khoa học, công nghệ; khuyến khích, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, thành lập hợp tác xã, tổ liên kết do phụ nữ làm chủ; thực hiện các chính sách đặc thù hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Lồng ghép công tác bình đằng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trong xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án của đơn vị, địa phương tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu tình hình mới.
  5. Rà soát và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới đảm bảo phù hợp với Hiến pháp và thực tiễn thi hành pháp luật.
  6. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bình đằng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.
  7. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với các chủ trương chính sách, pháp luật liên quan tới phụ nữ, bình đẳng giới, gia đình và trẻ em.

Chi tiết Quyết định số 948/QĐ-UBND xem tại đây

                                                          Nông Thị Thảo (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005101
Views Today : 44
Views This Month : 162
Views This Year : 5065
Total views : 65605
Language
Skip to content