Kết quả hoạt động công nghiệp – thương mại tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

1.Về công nghiệp

Về giá trị sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá so sánh 2010) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tháng 4/2019 ước đạt 92.714 triệu đồng, tăng 4,945% so với tháng trước, tăng 0,15% so với cùng kỳ năm 2018. Cộng dồn 4 tháng đầu năm 2019 ước đạt 377.640 triệu đồng, tăng 4,61% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 31,06% so với kế hoạch năm 2019, cụ thể:

+ Công nghiệp khai thác: Ước đạt 27.813 triệu đồng, tăng 8,16% so với tháng trước, tăng 7,46 % so với cùng kỳ năm 2018. Cộng dồn 4 tháng đầu năm ước đạt 103.980 triệu đồng, tăng 3,09% so với cùng kỳ năm 2018.

+ Công nghiệp chế biến: Ước đạt 58.001 triệu đồng, tăng 3,62% so với tháng trước, bằng 96,06% so với cùng kỳ năm 2018. Cộng dồn 4 tháng đầu năm ước đạt 245.652 triệu đồng, tăng 4,11% so với cùng kỳ năm 2018.

+ Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí: Ước đạt 4.209 triệu đồng, tăng 3,04% so với tháng trước, tăng 6,80% so với cùng kỳ năm 2018. Cộng dồn 4 tháng đầu năm ước đạt 17.059 triệu đồng, tăng 13,77% so với cùng kỳ năm 2018.

+ Công nghiệp cung cấp nước, hoạt động xử lý rác thải, nước thải: Ước đạt 2.691 triệu đồng, tăng 4,50% so với tháng trước, tăng 13,64% so với cùng kỳ năm 2018. Cộng dồn 4 tháng đầu năm ước đạt 10.949 triệu đồng, tăng 20,86% so với cùng kỳ năm 2018.

– Chỉ số sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 4/2019 so với tháng trước tăng 5,78%, so với cùng kỳ năm trước tăng 9,10%. Cộng dồn 4 tháng đầu năm 2019 tăng 7,32% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể:

+ Công nghiệp khai thác: Tăng 8,16% so với tháng trước, tăng 17% so với tháng cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 4 tháng đầu năm 2019 tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước.

+ Công nghiệp chế biến: Tăng 3,62% so với tháng trước, giảm 4,05% so với tháng cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 4 tháng đầu năm 2019 tăng 4,08% so với cùng kỳ năm trước.

+ Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí: Tăng 3,05% so với tháng trước, tăng 13,19% so với tháng cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 4 tháng đầu năm 2019 tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

+ Công nghiệp cung cấp nước, hoạt động xử lý rác thải, nước thải: Tăng 4,52% so với tháng trước, tăng 9,87% so với tháng cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 4 tháng đầu năm 2019 tăng 5,09% so với cùng kỳ năm trước.

2.Về thương mại

-Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng: Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 4/2019 ước đạt 457,853 tỷ đồng, tăng 0,50% so với tháng trước và tăng 15,56% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 4 tháng đầu năm 2019 ước đạt 1.826,090 tỷ đồng, tăng 15,71% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 30,11 % kế hoạch năm 2019.

-Chỉ số giá tiêu dùng: Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tháng 4/2019 so với tháng trước tăng 0,39%. Chỉ số giá bình quân 4 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018 tăng 1,83%.

Hoàng Huyền
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005154
Views Today : 198
Views This Month : 2234
Views This Year : 10142
Total views : 70682
Language
Skip to content