Kết quả kiểm tra hoạt động điện lực, tiết kiệm điện, an toàn điện và giá bán điện trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-SCT ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Sở Công Thương về kiểm tra hoạt động điện lực, sử dụng điện, tiết kiệm điện và giá bán điện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018. Từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10 năm 2018, Sở Công Thương đã tổ chức kiểm tra tại địa bàn các huyện: Pác Nặm, Chợ Đồn, Bạch Thông và Na Rì. Kết quả cụ thể như sau:

Thứ nhất, về kiểm việc thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng mua bán điện và các nghĩa vụ khác được quy định trong Luật Điện lực: Qua kiểm tra các Điện lực cho thấy các đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành lưới điện an toàn, ổn định đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Việc thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng mua bán điện và các nghĩa vụ khác quy định trong Luật Điện lực đã được các Điện lực chấp hành nghiêm túc, cụ thể: Sử dụng hợp đồng theo mẫu, nội dung ghi trong hợp đồng được thể hiện đầy đủ, rõ ràng và được lưu trữ đúng theo quy định.

Thứ hai, về kiểm tra việc thực hiện các quy định về chất lượng điện năng, thiết bị đo đếm điện năng; Công tác bảo vệ trang thiết bị điện, công trình điện lực và an toàn điện theo Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện:

Kiểm tra số liệu công tơ đo đếm trên chương trình quản lý thông tin khách hàng CMIS tại thời điểm kiểm tra công tơ còn hạn kiểm định; kiểm tra thực tế 16 hòm công tơ, 35 công tơ đo đếm điện của khách hàng đang vận hành trên lưới điện thuộc 04 đơn vị quản lý cho thấy cơ bản các công tơ đo đếm điện còn nguyên niêm phong kẹp chì (chì tai, chì boóc và chì hòm);

Công tác quản lý kỹ thuật được các đơn vị thực hiện tương đối tốt, kiểm tra sổ theo dõi quản lý vận hành đường dây và TBA lưu trữ tại đơn vị cho thấy số liệu cơ bản thường xuyên cập nhật; việc thực hiện thí nghiệm định kỳ các trang thiết bị điện nối đất bao gồm: Thí nghiệm Trạm biến áp, tiếp địa đường dây… Qua kiểm tra cho thấy các thiết bị điện thuộc đơn vị quản lý đều được thí nghiệm theo quy định. Các thiết bị điện thí nghiệm không đạt trị số điện trở theo quy phạm được đơn vị lập kế hoạch thay thế, bổ sung;

Kiểm tra các thiết bị đo: Phương tiện đo điện trở tiếp đất (Teromet), phương tiện đo điện trở cách điện (Megomet): Tất cả các thiết bị đo trên đều được đơn vị thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn và dán tem, còn thời hạn; lưới điện cao áp, hạ áp, các trạm biến áp và trang thiết bị bảo vệ, đóng cắt được các đơn vị thường xuyên kiểm tra thí nghiệm định kỳ, bảo dưỡng, thay thế và bổ sung hàng năm.

Thứ ba, về việc thực hiện các quy định về trình tự và thủ tục ngừng, giảm mức cung cấp điện theo Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14/11/2013 của Bộ Công Thương: Các đơn vị cơ bản thực hiện việc đóng, cắt điện đúng theo phương thực vận hành của Công ty Điện lực Bắc Kạn; nội dung đóng, cắt điện thực hiện theo quy định hiện hành. Thông báo đóng, cắt điện được thực hiện theo hình thức: Thông báo qua điện thoại, giấy thông báo, nhắn tin SMS và bằng văn bản gửi đến các thôn, tổ của xã, thị trấn để thông báo cho hộ dùng điện và các khách hàng quan trọng được biết.

Thứ tư, về việc thực hiện giá bán điện, tiết kiệm điện: Thực hiện giá bán lẻ điện được Điện lực các huyện nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 và Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương và Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 28/8/2018 của Bộ Công Thương; tại địa bàn các huyện kiểm tra có một số địa điểm cho thuê nhà để ở cơ bản được áp giá, định mức thực hiện theo đúng quy định hiện hành; các hộ dùng chung đã được Điện lực các huyện phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn các chủ hộ làm thủ tục và áp giá bán lẻ điện sinh hoạt theo đúng quy định; các quy định của pháp luật về biểu giá điện; thủ tục thực hiện cấp điện, đo đếm điện, ghi chỉ số công tơ, thu tiền điện, quy định về ngừng giảm mức cung cấp điện được các Điện lực niêm yết công khai, đầy đủ tại trụ sở Điện lực và các điểm giao dịch; các Điện lực đã phối hợp với phòng Kinh tế – Hạ tầng các huyện xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện của các cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Qua kiểm tra thực tế tại Điện lực: Pác Nặm, Chợ Đồn, Bạch Thông và Na Rì cho thấy còn một số tồn tại sau: Hành lang tuyến đường dây 0,4 kV của các Điện lực quản lý còn có một số vị trí chưa được thường xuyên phát quang, có nguy cơ gây mất an toàn, không đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy phạm. Một số hòm bảo vệ công tơ đo đếm điện của khách hàng bị hư hỏng như: Nứt, vỡ; một số vị trí hòm công tơ bị nghiêng lệch chưa được các đơn vị thay thế, sửa chữa kịp thời làm ảnh hưởng đến độ chính xác của công tơ đồng thời gây mất mỹ quan. Qua kiểm tra cho thấy tuyến đường dây 0,4kV và dây sau công tơ của khách hàng chưa đạt tiêu chí 4.1 về đảm bảo hệ thống điện theo quy định tại Quyết định số 10826/QĐ-BCT ngày 08/10/2015 của Bộ Công Thương về phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (hiệu chỉnh); các vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp đã được Đoàn kiểm tra liên ngành lập biên bản yêu cầu các hộ gia đình chủ động cải tạo hoặc di chuyển đảm bảo theo quy định.

Để thực hiện tốt các quy định về hoạt động điện lực, sử dụng điện, an toàn điện và giá bán điện trên địa bàn tỉnh theo quy định của nhà nước, Sở Công Thương đã yêu cầu Công ty Điện lực Bắc Kạn thực hiện một số nội dung sau:

Một là, bố trí nguồn vốn cải tạo, sửa chữa tuyến đường dây 0,4kV đạt tiêu chí số 4 về điện theo đúng lộ trình tại Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn về phê duyệt danh mục và lộ trình các xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020;

Hai là, chỉ đạo các Điện lực:

– Thường xuyên kiểm tra lưới điện, phát hiện và xử lý kịp thời những cây, vật kiến trúc nằm trong hành lang an toàn và những nguy cơ có thể gây mất an toàn lưới điện. Di chuyển, lập hàng rào và các biện pháp an toàn để lưới điện đảm bảo khoảng cách an toàn với mái nhà, tường nhà và vật kiến trúc khác. Phối hợp với chính quyền địa phương đưa ra biện pháp giải quyết triệt để tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn; tiếp tục rà soát, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng điện thực hiện mua bán điện theo đúng quy định, chú trọng công tác mua bán điện cho các khách hàng có nhà cho thuê để ở, các khu nhà cho học sinh thuê và các hộ dùng chung công tơ theo nội dung chỉ đạo của Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 28/8/2018 của Bộ Công Thương;

– Thường xuyên kiểm tra số liệu công tơ đo đếm trên chương trình quản lý thông tin khách hàng CMIS đối chiếu với thực tế để cập nhật đầy đủ, chính xác. Tiến hành rà soát lại các công tơ đến hạn kiểm định hiện đang treo trên lưới để có kế hoạch thay thế kịp thời đúng theo quy định; có kế hoạch cải tạo, thay thế các hòm bảo vệ công tơ đã bị xuống cấp, tiến hành căn chỉnh lại các hòm công tơ bị nghiêng, lệch để đảm bảo độ chính xác của thiết bị đo đếm; Thực hiện việc thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện theo đúng quy định hiện hành; Đối với trường hợp đặc biệt ngừng giảm mức cung cấp điện do sự cố dài ngày phải thực hiện thông báo bằng các hình thức trực tiếp, giấy thông báo, nhắn tin SMS hoặc bằng phương tiện thông tin đại chúng đến khách hàng sử dụng điện. Nếu thực hiện thông báo đến các hộ gia đình thông qua UBND xã thì phải có cam kết giữa các bên (Điện lực huyện, UBND xã) về việc thông báo đóng, cắt điện;

– Phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân đầu tư, cải tạo các tuyến đường dây sau công tơ để đảm bảo tiêu chỉ 4.1 về điện.

Nông Thị Thảo – Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005251
Views Today : 75
Views This Month : 1359
Views This Year : 21322
Total views : 81862
Language
Skip to content