Kết quả thực hiện việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Sở Công Thương năm 2022

Thực hiện Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022. Kết quả như sau:

Thứ nhất, Phạm vi áp dụng HTQLCL của đơn vị

Sở Công Thương đã xây dựng hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 gắn với danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Sở đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-SCT ngày 08/12/2022 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO9001:2015 của sở Công Thương, các tài liệu HTQLCL đã được ban hành áp dụng gồm: Bản mô tả mô hình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; 04 Hướng dẫn (Hướng dẫn kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu và hồ sơ); Hướng dẫn quản lý rủi ro và cơ hội; Hướng dẫn đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng; Hướng dẫn kiểm soát và xử lý công việc không phù hợp); 04 Quy trình nội bộ (Quản lý công văn đi đến; Quy trình xem xét của lãnh đạo về hệ thống quản lý chất lượng; Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”; Quy trình nội bộ Thanh tra); 139 Quy trình TTHC (77 QT TTHC phòng QLTM; 32 QT TTHC phòng QLCN, 30 QT TTHC phòng AT-NL).

Thứ hai, Hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng

Sở Công Thương đã cử công chức tham gia các lớp tập huấn về hướng dẫn việc áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức; Ban chỉ đạo ISO Sở Công Thương cũng đã xây dựng và ban hành mục tiêu chất lượng ngay tư đầu năm để triển khai thực hiện, theo dõi quá trình áp dụng trong nội bộ đơn vị. Ban chỉ đạo còn có văn bản hướng dẫn, quán triệt các phòng, ban, đơn vị triển khai thực hiện và áp dụng, duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO để thường xuyên áp dụng tốt các quy trình;

Thứ ba, Sự tuân thủ của cơ quan đối với tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015, gồm: Mô hình Hệ thống quản lý chất lượng, chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, quy trình, quy định có liên quan:

HTQLCL của Sở Công Thương được xây dựng và áp dụng, duy trì và cải tiến phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

          Đối với các yêu cầu chung: Sở đã chủ động nghiên cứu và xây dựng các tài liệu mang tính bắt buộc theo yêu cầu, gồm các tài liệu chung theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 (Mô hình Hệ thống quản lý chất lượng, chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, quy trình, quy định có liên quan), đồng thời đảm bảo áp dụng phù hợp tại đơn vị. Về phạm vi áp dụng HTQLCL: Căn cứ danh mục các thủ tục hành chính, quy trình nội bộ của Sở Công Thương đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố, Sở đã bổ sung vào quy trình ISO áp dụng tại cơ quan; đồng thời cập nhật, bổ sung nội dung của các quy trình khi các TTHC có sự thay đổi, điều chỉnh của văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

          Về quy trình xử lý công việc:  Toàn bộ hoạt động của Sở Công Thương đều tuân thủ quy trình xử lý công việc theo tiêu chuẩn ISO đã triển khai áp dụng; đồng thời, Sở đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc trong công tác. Các quy trình đều phù hợp với ứng dụng công nghệ thông tin nên việc cập nhật tiến độ về quá trình giải quyết công việc luôn nhanh chóng, tiện lợi.

Thứ tư, Hoạt động cải tiến trong HTQLCL

Hoạt động cải tiến trong HTQLCL được thực hiện thường xuyên như: cập nhật các thủ tục hành chính được bãi bỏ, bổ sung, ban hành mới; cập nhật sự thay thế, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; rà soát giảm thời gian thực hiện các TTHC… Qua đó góp phần cải tiến công tác quản lý, lề lối làm việc, hạn chế sai sót, tiết kiệm thời gian, quản lý công việc tốt hơn, mang lại hiệu quả cao hơn;

Trong năm 2022, Đơn vị đã thống kê, rà soát trình UBND tỉnh công bố ban hành danh mụcThủ tục hành chính ban hàh mới, sửa đổi, bổ sung theo quy định. Đến nay có 133 thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Bắc Kạn; 17 thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện; 02 thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã; Thực hiện đơn giản hóa 05 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 01 TTHC cấp huyện , cắt giảm thời gian và chi phí, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian để triển khai hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả. Trên cơ sở đó, Sở Công Thương sẽ tiếp tục cập nhật những nội dung thay đổi, tiến hành đánh giá nội bộ, thực hiện khắc phục những điểm không phù hợp và cải tiến HTQLCL.

Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục duy trì có hiệu quả, thực hiện khắc phục, phòng ngừa và thường xuyên cải tiến HTQLCL, trong đó: Tiếp tục duy trì, cải tiến áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 tại các phòng, ban của sở; Xây dựng và áp dụng thực hiện các quy trình còn lại theo thủ tục hành chính đã công bố; Tiếp tục cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo về chuyên gia đánh giá nội bộ và tập huấn cho CBCC nâng cao nhận thức về HTQLCL; Quán triệt công chức, viên chức trong cơ quan tiếp tục duy trì, cải tiến, xác định công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL trong hoạt động của Sở là nội dung bắt buộc của chương trình cải cách hành chính và đơn giản hóa TTHC;  Thực hiện việc đánh giá, xem xét theo quy định đối với HTQLCL, định kỳ 01 lần/ năm./.

Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004723
Views Today : 145
Views This Month : 2906
Views This Year : 11590
Total views : 26016
Language
Skip to content