Mô hình Dân vận khéo của Đảng bộ Sở Công Thương được công nhận mô hình điển hình năm 2020

Căn cứ Kế hoạch số 85-KH/ĐU ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về việc tổng kết Đề án 06-ĐA/TU về nâng cao hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” trong giai đoạn hiện nay và biểu dương, khen thưởng điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2018-2020. Đảng bộ Sở Công Thương đã đăng ký mô hình “Dân vận khéo” năm 2020 “Khéo vận động công chức, viên chức, người lao động Sở Công Thương và các tổ chức khác hỗ trợ xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn trong xây dựng nông thôn mới”

Kết quả triển khai mô hình như sau:

– Nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác dân vận trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành, góp phần phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh. Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền đến toàn đơn vị về công tác dân vận khéo, qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đã nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác dân vận, về trách nhiệm của tổ chức mình trong công tác dân vận, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như trong công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực hiện văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy Bắc Kạn tại văn bản số 2656-CV/TU ngày 26/4/2019 về việc phân công giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020, theo đó Sở Công Thương được giao nhiệm vụ giúp đỡ xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn trong xây dựng Nông thôn mới. Đảng ủy đã chỉ đạo chính quyền xây dựng Kế hoạch số 148/KH-SCT ngày 09/4/2020 về triển khai thực hiện giúp đỡ xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn xây dựng nông thôn mới, năm 2020, nội dung cụ thể như sau: Lập phương án, dự toán chi tiết để thực hiện việc đầu tư xây dựng đường dây 0,4kV với chiều dài khoảng 1.200m cấp điện cho 17 hộ thôn Bó Mòn; rà soát, phối hợp với UBND xã Trung Hòa hướng dẫn các cơ sở/cửa hàng kinh doanh tổng hợp trên địa bàn xã đảm bảo tiêu chí theo Quyết định số 4800/QĐ-BCT ngày 8/12/2016 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, đạt tiêu chí số 7 (cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn); phát động phong trào mỗi công chức, viên chức, người lao động quyên góp một ngày lương/năm. Vận động các tổ chức hỗ trợ xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn trong xây dựng nông thôn mới.

Đơn vị đã tiến hành khảo sát, lập dự toán và thực hiện thi công kéo đường điện 0,4kV vào thôn Bó Mòn (khoảng 1.200m) cấp điện cho 17 hộ (dân tộc Mông), với sự hỗ trợ của một số doanh nghiệp, công trình đã nghiệm thu, đóng điện kỹ thuật và ban giao, đưa vào sử dụng ngày 15/8/2020, với tổng kinh phí 195.686.800 đồng; Đồng thời, đơn vị đã tiến hành rà soát, hướng dẫn tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, dự kiến hoàn thành tiêu chí trong năm 2020; Xây dựng “Quỹ hỗ trợ xây dựng nông thôn mới” bằng hình thức vận động, kêu gọi mỗi công chức, viên chức và người lao động mỗi năm ủng hộ một ngày lương, năm 2020 thu được 9.622.000 đồng. Dự kiến sẽ dùng nguồn tiền này để hỗ trợ triển khai các tiêu chi xây dựng nông thôn mới.

Từ những kết quả đạt được, ngày 23/9/2020, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đã ban hành Quyết định số 05-QĐ/ĐU về việc công nhận mô hình “Dân vận khéo” năm 2020, theo đó mô hình dân vận khéo của Đảng bộ Sở Công Thương được công nhận mô hình điển hình năm 2020. Tin tưởng rằng với những kết quả đã đạt được, Đảng bộ tiếp tục phát huy và có thành tích cao trong những năm tiếp theo./.

                                                            Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004726
Views Today : 163
Views This Month : 3435
Views This Year : 12119
Total views : 26545
Language
Skip to content