Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 – 2020

Ngày 12/09/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1601/QĐ-UBND về Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 – 2020, cụ thể như sau:

  1. Điều chỉnh danh mục dự án: 03 danh mục.
Danh mục dự án được phê duyệt tại Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 Danh mục dự án sau khi điều chỉnh Nội dung
điều chỉnh
STT Tên dự án Tên dự án Mục tiêu/yêu cầu Nội dung Đối tượng thực hiện Phạm vi
thực hiện
Thời gian thực hiện
   XÂY DỰNG CHUỖI GIÁ TRỊ MỚI
I HUYỆN BẠCH THÔNG
1 Dự án PTSX liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm gà thương phẩm Dự án PTSX liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm gà thương phẩm  – Nâng cao thu thập cho người dân.
– Cung cấp sản phẩm an toàn, có chất lượng.
– Quy mô 9.000 con, sản lượng dự kiến đạt 15 tấn gà thịt thương phẩm.
 – Đầu tư về giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm.
– Tập huấn kỹ thuật sản xuất, nâng cao nghiệp vụ quản lý, quản trị chuỗi giá trị, năng lực quản lý hợp đồng và phát triển thị trường….
Công ty TNHH thương mại dịch vụ Aplay Việt Nam, Tổ hợp tác, hộ gia đình  02 xã: Phương Linh, Tân Tiến 2019 –
2020
 – Mục tiêu
– Đối tượng thực hiện.
– Phạm vi thực hiện.
2 Dự án PTSX liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm vịt thương phẩm Dự án PTSX liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm vịt thương phẩm  – Nâng cao thu thập cho người dân.
– Cung cấp sản phẩm an toàn, có chất lượng.
– Quy mô 5.000 con, sản lượng dự kiến đạt 10 tấn vịt thịt thương phẩm.
 – Đầu tư về giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm.
– Tập huấn kỹ thuật sản xuất, nâng cao nghiệp vụ quản lý, quản trị chuỗi giá trị, năng lực quản lý hợp đồng và phát triển thị trường….
Công ty TNHH An Nghĩa, Tổ hợp tác,
hộ gia đình
02 xã: Phương Linh, Tân Tiến 2019 – 2020  – Mục tiêu
– Đối tượng thực hiện.
– Phạm vi thực hiện.
3 Dự án PTSX
liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm cá nước ngọt
Dự án PTSX
liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm cá nước ngọt (cá rô phi, trắm, chép, trôi, mè)
 – Nâng cao thu thập cho người dân.
– Thay đổi tập quán nuôi thủy sản truyền thống, đa dạng hóa sản phẩm.
– Quy mô10 ha, sản lượng 20 tấn cá tươi/năm.
 – Đầu tư về giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm.
– Tập huấn kỹ thuật sản xuất, nâng cao nghiệp vụ quản lý, quản trị chuỗi giá trị, năng lực quản lý hợp đồng và phát triển thị trường….
Công ty
TNHH một thành viên AN Fa Phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, hộ gia đình
5 xã: Phương
Linh, Tân Tiến, Cẩm Giàng, Quang Thuận, Quân Bình
2019 – 2020 – Mục tiêu
– Đối tượng thực hiện.
– Phạm vi thực hiện.
  1. Bổ sung danh mục dự án: 13 danh mục
STT Tên dự án Mục tiêu/yêu cầu Nội dung Đối tượng thực hiện Phạm vi
thực hiện
Thời gian thực hiện
   XÂY DỰNG CHUỖI GIÁ TRỊ MỚI          
I HUYỆN BẠCH THÔNG
1 Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm Ổi  – Hình thành vùng nguyên liệu, tổ
chức liên kết sản xuất và bao tiểu sản phẩm, nhằm nâng cao thu thập cho người dân.
– Quy mô 2 ha, sản lượng dự kiến bình quân 4 tấn/năm.
Đầu tư về giống, vật tư phân bón. HTX Đại Hà
xã Quang Thuận, Tổ hợp tác
Xã Quân
Bình
2019-2020
2 Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm Mơ vàng  – Hình thành vùng nguyên liệu, tổ chức liên kết sản xuất và bao tiểu sản phẩm, nhằm nâng cao thu thập cho người dân.
– Quy mô 20 ha, sản lượng dự kiến 111 tấn/năm.
Đầu tư về giống, vật tư phân bón.  Công ty TNHH Việt Nam Misaki, Tổ hợp tác, hộ gia đình Xã Phương
Linh
2019-2020
II HUYỆN CHỢ MỚI  
1 Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm Khoai tây  – Nâng cao kỹ thuật trồng và phát triển khoai tây thành sản phẩm hàng hóa.
– Quy mô 25 ha/1 vụ, năng suất 160 tạ/ha, sản lượng khoảng 400 tấn khoai tây (sản phẩm thô).
– Đầu tư về giống, vật tư
(phân, thuốc bảo vệ thực vật…).
– Tập huấn kỹ thuật sản xuất.
Công ty TNHH thực phẩm ORION VINA Hà Nội, tổ hợp tác, hộ gia đình Xã Yên Đĩnh 2019 – 2020
2 Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm cá ao (rô phi, trắm, chép)  – Nhằm phát triển thành sản phẩm hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm, chất lượng an toàn cho người dân.
– Quy mô dự kiến 1,9ha, năng suất 19,5 tạ/ha, sản lượng khoảng 38 tạ cá tươi.
 – Đầu tư về giống, vật tư (thức ăn…).
– Tập huấn kỹ thuật sản xuất.
HTX sản xuất cây dược liệu xã Yên Đĩnh, tổ hợp tác, gia đình Xã Yên Đĩnh 2019 – 2020
3 Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm Gà thịt lông màu  – Phát triển sản xuất quy mô lớn thành sản phẩm hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm, chất lượng, thu nhập cho người dân.
– Quy mô dự kiến 9.000 con, sản lượng khoảng 18 tấn gà thịt thương phẩm.
– Đầu tư về giống, vật tư (thức ăn, vác xin…).
– Tập huấn kỹ thuật sản xuất.
HTX Việt Thắng xã Nông Thịnh, tổ hợp tác, hộ gia đình Xã Nông Thịnh 2019 – 2020
4 Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm Thanh Long đỏ  – Phát triển sản xuất thành một sản phẩm hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm, chất lượng an toàn cho người dân,
– Quy mô dự kiến trên 2 ha, năng suất quả khoảng 20 tạ/ha, sản lượng khoảng 4 tấn.
 – Đầu tư về giống, vật tư
(thức ăn…).
– Tập huấn kỹ thuật sản xuất.
HTX Thanh niên Như cố, hộ gia đình Xã Như cố 2019 – 2020
III HUYỆN CHỢ ĐỒN
1 Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm Mật ong  – Xây dựng chuỗi giá trị liên kết mới tạo sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân.
– Quy mô dự kiến thực hiện 120 thùng.
– Năng suất, sản lượng dự kiến đạt 6 – 7 lít mật/thùng/năm.
 – Hỗ trợ tư vấn xây dựng liên kết.
– Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm theo quy định.
– Hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ.
Hợp tác xã Yên Nghiệp xã Yên Thượng, Hộ gia đình Xã Yên
Thượng
2019 – 2020
2 Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm trâu thương phẩm   – Xây dựng chuỗi giá trị liên kết mới tạo sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân.
– Quy mô dự kiến thực hiện 20 con. Sản lượng trâu thịt thương phẩm dự kiến đạt 6.000 – 7.000 kg/tổng đàn.
 – Hỗ trợ tư vấn xây dựng liên kết.
– Hỗ trợ giống, vật tư theo quy định.
– Hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ.
Hợp tác xã Yên Nghiệp xã Yên Thượng, Hộ gia đình Xã Yên
Thượng
2019 – 2020
3 Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm cây Đinh Lăng  – Xây dựng chuỗi giá trị liên kết mới tạo sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân.
– Trồng và bán sản phẩm tươi từ cây Đinh Lăng (lá, thân, rễ và củ).
– Quy mô dự kiến thực hiện 3ha. Sản lượng dự ước đạt: lá cây đạt 60 – 120 tấn; thân cây và rễ cây đạt 120 – 180 tấn; củ đạt 240 – 300 tấn.
 – Hỗ trợ tư vấn xây dựng liên kết.
– Hỗ trợ giống, vật tư theo quy định.
– Hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ.
HTX dịch vụ nông nghiệp Gia Linh xã Minh Tiến huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ, Hộ gia đình Xã Đông
Viên
2019 – 2020
IV HUYỆN BA BỂ
1 Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm chè Giảo Cổ Lam  – Xây dựng chuỗi giá trị liên kết
mới tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.
– Quy mô dự kiến thực hiện 3 ha, sản lượng dự kiến 2 tấn.
 – Hỗ trợ tư vấn xây dựng
liên kết.
– Hỗ trợ giống, vật tư.
– Hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật, quản lý chất lượng.
HTX Nhung Lũy xã Yến Dương, Hộ gia đình, cá nhân Xã Yến
Dương
2018 – 2020
2 Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm Gừng  – Liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
– Quy mô dự kiến thực hiện 4 ha, sản lượng dự kiến 50 tấn gừng.
 – Hỗ trợ tư vấn liên kết.
– Hỗ trợ giống, vật tư.
– Hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật, quản lý chất lượng.
HTX Hoàng Huynh xã Khang Ninh, Hộ gia đình, cá nhân Xã Khang
Ninh
2018 – 2020
3 Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm Khoai tây vụ đông  – Xây dựng chuỗi giá trị liên kết
mới tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.
– Quy mô dự kiến thực hiện 2 ha, sản lượng dự kiến 40 tấn khoai tây (sản phẩm thô).
 – Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm.
– Hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật, quản lý chất lượng.
HTX Sang Hà xã Cao Trĩ, Hộ gia đình, cá nhân 3 xã: Thượng Giáo, Cao Trĩ, Địa Linh 2018 – 2020
V HUYỆN NA RÌ
1 Dự án phát triển sản xuất
liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm Gà thịt
 – Hình thành vùng nguyên liệu, tổ
chức liên kết sản xuất, nâng cao chất
lượng sản phẩm và bao tiêu sản phẩm nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
– Quy mô dự kiến thực hiện 30.000 con. Dự kiến sản lượng gà thịt đạt 54 tấn.
 – Tập huấn kỹ thuật sản xuất.
– Đầu tư về giống, vật tư (thức ăn, thuốc thú y….)
HTX chăn nuôi
Trần Phú xã Hảo Nghĩa, hộ gia đình
Xã Kim Lư 2019 – 2020

Phương Thảo (Sở Công Thương)

 


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004730
Views Today : 40
Views This Month : 3774
Views This Year : 12458
Total views : 26884
Language
Skip to content