Sở Công Thương ban hành Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2023, nâng cao chất lượng các chỉ số năm 2024

Nhằm duy trì kết quả các tiêu chí (TC), tiêu chí thành phần (TCTP) của các chỉ số đạt tỷ lệ điểm tối đa và khắc phục những TC, TCTP không đạt điểm hoặc chưa đạt điểm tối đa trong năm 2023, để cải thiện, nâng cao chất lượng các chỉ số năm 2024; Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu tại đơn vị trong việc thực hiện CCHC, góp phần nâng cao chất lượng các chỉ số của đơn vị và của tỉnh. Phấn đấu các chỉ số năm 2024 ở vị trí cao hơn năm 2023 và tiếp tục cải thiện vị trí xếp hạng trong các năm tiếp theo. Ngày 20/6/2024 Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 69/KH-SCT về Khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2023, nâng cao chất lượng các chỉ số năm 2024 của Sở Công Thương Bắc Kạn.

Giao các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở chủ động triển khai, tổ chức thực hiện; Xác định cụ thể các mục tiêu đạt được, những nội dung cần tiến hành và có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng và thời gian hoàn thành theo quy định.

                (Có nội dung chi tiết Kế hoạch tại đây và phụ lục kèm theo tại đây).

                                                                               Lương Quyên – Văn phòng Sở


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005251
Views Today : 74
Views This Month : 1358
Views This Year : 21321
Total views : 81861
Language
Skip to content