Sở Công Thương phấn đấu thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Công thương giai đoạn đến năm 2030

Trong thời gian vừa qua, triển khai thực hiện Quyết định số 2146/QĐ-TTg ngày 01/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnhBắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu Ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, ngành Công Thương đã từng bước khẳng định vị trí, vai tròtrong sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, góp một phần quan trọng vào mục tiêu chuyển dịch cơ cấu và tăng trưởng kinh tế, tăng nguồn thu ngân sách, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Ngành công nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng nâng cao năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh. Giai đoạn 2016 – 2020 khu vực công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 10%/năm, tăng cao so với giai đoạn trước (giai đoạn 2011-2015 tăng trưởng âm 5,97%);cơ cấu kinh tế khu vực công nghiệpnăm 2016 là 4,74% nhưng đến 2020 là 6,31%; hết năm 2020, tỷ lệ số hộ sử dụng điện lưới quốc gia trên địa bàn tỉnh đạt 97,31%; năng suất lao động khu vực công nghiệp năm 2020 đạt 65 triệu đồng/lao động, bằng 114% bình quân năng suất chung cả tỉnh.

Đối với khu vực thương mại, dịch vụ có bước phát triển và tăng trưởng tương đối nhanh so với các khu vực khác. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khu vực dịch vụ giai đoạn 2016-2020 đạt 5,9%/năm và đóng góp tỷ trọng cao nhất vào tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh, luôn chiếm trên 50% cơ cấu kinh tế của tỉnh(năm 2016 là 51,50%, đến 2020 là 52,16%) và tiếp tục có xu hướng tăng; năng suất lao động khu vực dịch vụ năm 2020 đạt trên 150 triệu đồng/lao động, bằng 263% bình quân năng suất chung cả tỉnh. Hoạt động xuất nhập khẩu có nhiều biến động lớn, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2016 đạt gần 01 triệu USD nhưng đến năm 2020 đạt 12,7 triệu USD; hiện nay, hoạt động xuất khẩu của tỉnh đang có nhiều khởi sắc,mặt hàng miến dong của Hợp tác xã Tài Hoan bước đầu đã được xuất khẩu vào thị trường EU (Cộng hòa Séc), rượu men lá Thanh Tâm xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, điều này đã mở ra cơ hội mới cho các sản phẩm nông sản của tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 165/QĐ-TTg ngày 28/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030, Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 03/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 23/5/2024 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, giai đoạn 2021-2030, với mục tiêu tái cơ cấu ngành Công Thương nhằm phát huy các thế mạnh về phát triển công nghiệp, thương mại, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh. Tập trung phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gắn với bảo vệtài nguyên môi trường; trong đó trọng tâm là chế biến nông lâm sản, công nghiệpkhai thác, chế biến khoáng sản, nhất là chế biến sâu kim loại màu (chì, kẽm); đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất công nghiệp, nâng caochấtlượng,sảnlượng,giátrị giatăng của sảnphẩmcôngnghiệp.Phát triển thương mại trở thành điểm tựa để thúc đẩy phát triển ngành sản xuất và dịch vụ khác, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phân công lao động xã hội.

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân khu vực công nghiệp hàng năm đạt trên 13%/năm, đến năm 2030 tỷ trọng GRDP khu vực công nghiệp đạt trên 12%; tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia trên 99%, tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm đạt 10%/năm.Phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 12%/năm, đến năm 2030 tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụtiêu dùng đạt18.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng trưởng bình quân từ 6-7%/năm trở lên.

Để đạt được các mục tiêu trên, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới ngành Công Thương Bắc Kạn sẽ tập trung tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khaithực hiện các phương án phát triển côngnghiệp, năng lượng, thương mại đã được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050; tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình, kếhoạch của ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030; đồng thời sẽ tập trung tham mưu một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tập trung triển khai có hiệu quả, hoàn thiện các cơ chế, chính sách và môi trường kinh doanh,tạo động lực cho thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm nâng cao năng suất, chất lượng của ngành Công Thương; tăng cường huy động, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ yêu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng ngành Công Thương.

Hai là,phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao cho thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển của ngành Công Thương.

Ba là, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bốn là,tăng cường công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng toàn diện và phát triển bền vững.

Năm là, cải cách tổ chức bộ máy theo hướng đẩy mạnh phân cấp phân quyền, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước ngành Công Thương./.

HST
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005251
Views Today : 74
Views This Month : 1358
Views This Year : 21321
Total views : 81861
Language
Skip to content