Sở Công Thương triển khai kế hoạch thực hiện giúp đỡ xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn xây dựng nông thôn mới, năm 2019

Nhằm triển khai cụ thể và có hiệu quả sự chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Văn bản số 2656-CV/TU ngày 26 tháng 4 năm 2019 về việc phân công giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020; nâng cao vai trò, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan trong việc triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nói chung và trách nhiệm giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn nói riêng trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở buổi làm việc ngày 13/6/2019 giữa Sở Công Thương và UBND xã Trung Hòa tại Thông báo số 258/TB-SCT ngày 20/6/2019. Ngày 04/7/2019, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 285/KH-SCT về việc triển khai thực hiện giúp đỡ xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn xây dựng nông thôn mới, năm 2019.

Theo đó, trong năm 2019 với các nhiệm vụ chung mà Sở sẽ thực hiện, như: Hướng dẫn, tuyên truyền các văn bản có liên quan về xây dựng các tiêu chí về nông thôn mới có liên quan lĩnh vực công thương trên địa bàn xã; thực hiện hướng dẫn, giúp đỡ xã tiếp tục duy trì 6 tiêu chí đã đạt được; trực tiếp tham gia, hỗ trợ và triển khai giúp đỡ xã một số nội dung trong Bộ tiêu chí nông thôn mới phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khả năng của Sở; phát động phong trào mỗi công chức, viên chức, người lao động quyên góp một ngày lương/năm; thường xuyên bám sát tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới ở địa phương, cập nhật thông tin của nhân dân, thôn, bản để tìm hiểu nguyên nhân, khó khăn vướng mắc trong công tác xây dựng nông thôn mới, kịp thời đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết; phối hợp với Ban Chỉ đạo huyện Ngân Sơn; Ban chỉ đạo, Ban quản lý xã Trung Hòa rà soát đánh giá mức độ hoàn thành của các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2019 để làm cơ sở đưa ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong những năm tiếp theo, Ban Lãnh đạo sở đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, tổ chức:

Văn phòng Sở: Xây dựng định mức, tổng hợp và theo dõi thu, chi tiền quyên góp, ủng hộ 1 ngày lương/năm của công chức, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị; chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị tham mưu cho Lãnh đạo Sở vận động, kêu gọi ủng hộ từ các nguồn tài trợ khác để hỗ trợ, giúp đỡ xã trong xây dựng nông thôn mới; là cơ quan thường trực giữ mối quan hệ, phối hợp điều hành giữa Sở Công Thương với Đảng ủy, UBND xã Trung Hòa trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Phòng An toàn – Năng lượng: Chủ trì, phối hợp với Chi đoàn Thanh niên Sở nghiên cứu tham mưu, phối hợp với Công ty Điện lực Bắc Kạn (Điện lực huyện Ngân Sơn) tiến hành khảo sát, lập dự toán để xem xét đầu tư đường điện 0,4KV đến thôn Bó Mòn (khoảng 800m) để cấp điện cho 17 hộ (dân tộc Mông), báo cáo Đảng ủy, Ban giám đốc xem xét thực hiện từ nay đến cuối năm 2019 hoàn thành; chủ trì, tham mưu đề xuất những giải pháp cụ thể hoàn thiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn.

Phòng Quản lý Thương mại: Rà soát, phối hợp với UBND xã Trung Hòa hướng dẫn các cơ sở/cửa hàng kinh doanh tổng hợp trên địa bàn xã đảm bảo tiêu chí theo Quyết định số 4800/QĐ-BCT ngày 8/12/2016 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, đạt tiêu chí số 7 (cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn); chủ trì, tham mưu đề xuất những giải pháp cụ thể để hoàn thiện tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.

Chi đoàn thanh niên và Công đoàn: Tham mưu đề xuất các Chương trình thanh niên tình nguyện thực hiện trên địa bàn xã; phối hợp với Công đoàn Sở kêu gọi ủng hộ từ các nguồn tài trợ hỗ trợ các hộ nghèo, đối tượng chính sách, học sinh nghèo của xã; chủ động phối hợp các phòng chuyên môn của sở trong triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới trên địa bàn xã.

Trong những tháng cuối năm 2019, để triển khai có hiệu quả Kế hoạch đã đề ra, toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành công thương sẽ nỗ lực hơn nữa, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao các phòng, đơn vị, tổ chức sẽ chủ động phối hợp với Đảng ủy, UBND xã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả cao, góp phần vào sự thành công của xã trong chương trình xây dựng nông thôn mới./.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004730
Views Today : 40
Views This Month : 3774
Views This Year : 12458
Total views : 26884
Language
Skip to content