Sở Công Thương triển khai thực hiện Thông tư số 01/2022/TT-BCT ngày 18/01/2022 của Bộ Công Thương

Thực hiện Công văn số 874/UBND-GTCNXD ngày 15/02/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông tư số 01/2022/TT-BCT ngày 18/01/2022 của Bộ Công Thương. Theo đó, ngày 18/01/2022, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014, quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015, quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động.

  1. Đối với Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử, sửa đổi một số nội dung sau:

– Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau: “Điều 5. Nguyên tắc thông báo, đăng ký website thương mại điện tử. Thương nhân, chức sở hữu website thương mại điện tử có cả chức năng bán hàng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử chỉ thực hiện thủ tục đăng ký với Bộ Công Thương theo quy định tại Chương II Thông tư này” ;

– Sửa đổi, bổ sung tên của Chương II như sau: “Thủ tục thông báo, đăng ký website thương mại điện tử và đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử”;

– Sửa đổi, bổ sung Điều 20, như sau: “ Điều 20. Phương thức báo cáo của thương nhân, tổ chức đã đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử. Thương nhân, tổ chức thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử báo cáo Bộ Công Thương số liệu thống kê về tình hình hoạt động của năm trước đó bằng phương thức trực tuyến thông qua Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử hoặc dưới hình thức văn bản qua đường bưu điện;

– Bổ sung Điều 20a dưới Điều 20 tại Chương II, như sau: “Điều 20a. Hoạt đông cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử, gồm: “Quy chế hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử phải công bố công khai trên trang chủ của website và bao gồm các nội dung: Quyền và nghĩa vụ của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ; Mô tả phương thức và quy trình thực hiện hoạt động chứng thực hợp đồng điện tử; Giới hạn trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử; Các quy định về an toàn thông tin, quản lý thông tin trong hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử; Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các bên liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử; Biện pháp xử lý vi phạm đối với những người không tuân thủ quy chế hoạt động. Khi có thay đổi về một trong các nội dung nêu tại khoản 1 Điều này, thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử phải thông bảo cho tất cả các đối tượng sử dụng dịch vụ ít nhất 05 ngày trước khi áp dụng những thay đổi đó”;

– Thông tư cũng bổ sung Điều 28a sau Điều 28: “Điều 28a. công bố danh sách doanh nghiệp dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực dịch vụ thương mại điện tử”;

– Bổ sung Điều 29a sau Điều 29, như sau: “Điều 29a. công bố danh sách các thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử đã thực hiện thủ tục đăng ký”;

  1. Đối với Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động, sửa đổi một số nội dung sau:

– Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 2 như sau: “2. Thương nhân, tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này là thương nhân, tổ chức, cá nhân Việt Nam; cá nhân nước ngoải cư trú tại Việt Nam; thương nhân, tổ chức nước ngoài có hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam”;

– Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 5 như sau: “1. Thông báo với Bộ Công Thương theo quy định tại Mục 1, Chương II Thông tư này nếu ứng dụng có chức năng đặt hàng trực tuyến”;

Đồng thời, Thông tư số 01/2022/TT-BCT đã bãi bỏ, thay thế một số khoản, điều khác của Thông tư số 47/2014/TT-BCT và Thông tư số 59/2015/TT-BCT (Quy định chi tiết tại điều 3 của Thông tư số 01/2022/TT-BCT). Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 08/3/2022.

  1. Lưu ý: Các thương nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh sở hữu website thương mại điện tử bán hàng cần phải thực hiện thủ tục Thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy định và thực hiện quy trình thông bao online tại địa chỉ: http://online.gov.vn/.

Các nội dung vướng mắc trong quá trình áp dụng, đề nghị liên hệ về Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương, số điện thoại: 02093872104 để được hướng dẫn, thực hiện. Toàn văn nội dung Thông tư số 01/2022/TT-BCT đề nghị các thương nhân truy cập tại mục văn bản pháp luật, địa chỉ: https://congthuongbackan.gov.vn/.

Kim Oanh (Sở Công Thương)


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005100
Views Today : 47
Views This Month : 114
Views This Year : 5017
Total views : 65557
Language
Skip to content