Thông báo kết quả thi kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2022 và thời gian nhận đơn phúc khảo thi

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định Phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm; cán bộ, công chức, viên chức; người giữ chức danh, chức vụ, kiểm soát viên và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Kế hoạch số 103/KH-SCT ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Sở Công Thương về tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-SCT ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt kết quả thi kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2022;

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-SCT ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2022;

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2022 thông báo kết quả thi kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2022 và thời gian nhận đơn phúc khảo, phí phúc khảo thi, cụ thể như sau:

  1. Kết quả thi kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2022: Xem tại đây.
  2. Thời gian, địa điểm nhận đơn phúc khảo, phí phúc khảo thi:

– Thời gian: Trong thời hạn 15 ngày, từ 07h30 ngày 02 tháng 3 năm 2023 đến hết 17h00 ngày 16 tháng 3 năm 2023.

– Địa điểm: Văn phòng Sở, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn, Số 34 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

– Phí phúc khảo thi: 150.000 đồng/bài (Theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2022 thông báo cho các thí sinh được biết./.

Hoàng Huyền
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005102
Views Today : 108
Views This Month : 276
Views This Year : 5179
Total views : 65719
Language
Skip to content