Trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa IX

Thực hiện Văn bản số 6718/UBND-THVX ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa IX, trong đó giao Sở Công Thương trả lời kiến nghị của cử tri tại mục V.2; V.3 và VI.1 nêu tại Báo cáo số 86/BC-HĐND ngày 26/11/2018 của HĐND tỉnh gửi kèm theo. Sau khi nghiên cứu, Sở Công Thương trả lời như sau:

  1. Nội dung tại mục V.2, ý kiến cử tri Đinh Quang Trực, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông đề nghị “thôn Nà Khoang, xã Vũ Muộn có khoảng 11 hộ gia đình sinh sống nhưng hiện nay chưa có điện. Đề nghị sớm kéo điện cho người dân để thuận tiện trong sinh hoạt và cuộc sống”.

– Qua kiểm tra cho thấy 11 hộ dân sinh sống tại thôn Nà Khoang, xã Vũ Muộn chưa có trong danh mục Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 tại Quyết định số 3131/QĐ-BCT ngày 27/7/2016 của Bộ Công Thương. Tuy nhiên ngày 16/7/2018 Bộ Công Thương có Văn bản số 5583/BCT-ĐL về việc phê duyệt chủ trương đầu tư tiểu dự án Cấp điện nông thôn bằng năng lượng tái tạo. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh có Văn bản số 3968/UBND-CN ngày 24/7/2018 giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét, tham mưu thực hiện. Với nội dung trên Sở Công Thương đã tham mưu cho UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện; hiện nay BQLDA đầu tư xây dựng tỉnh đã phối hợp với Sở Công Thương điều tra, khảo sát, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tiểu dự án Cấp điện nông thôn bằng năng lượng tái tạo báo cáo UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Công Thương để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và làm việc với các nhà tài trợ nước ngoài trong việc huy động nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi khác để thực hiện dự án. Vậy, Sở Công Thương trả lời cư tri được biết.

  1. Nội dung tại mục V.3, ý kiến cử tri Lý Văn Nghiệp, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể phản ánh “hiện nay nhiều thôn trên địa bàn xã Phúc Lộc chưa có điện. Đề nghị sớm kéo điện đến các thôn chưa có điện”.

– Sau khi xem xét, Sở Công Thương trả lời như sau: Tại phụ lục danh mục và quy mô đầu tư dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 kèm theo Quyết định số 3131/QĐ-BCT ngày 27/7/2016 của Bộ Công Thương thì xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể có tổng số 09 thôn, bản và 349 hộ dân được cấp điện từ dự án nêu trên, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay dự án chưa được Trung ương cấp vốn để triển khai thực hiện. Khi được cấp vốn sẽ triển khai thực hiện.

  1. Nội dung tại mục VI.1, cử tri Tô Văn Tuần, Chủ tịch UBMTTQVN xã Quang Khê, huyện Ba Bể phản ánh “Ngày 25/7/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, tại điểm b, Điều 2 quy định mức thu đối với chợ hạng 3 trên địa bàn huyện là 30.000 đồng/m2/tháng là quá cao đối với chợ nông thôn vì mỗi gian bán hàng trung bình là 8m2 thì một năm một người bán hàng phải đóng góp số tiền là 2.880.000 đồng. Đề nghị xem xét giảm mức thu xuống từ 10.000 – 15.000 đồng/m2 để phù hợp với thực tế; Đề nghị quy định mức thu đối với trâu, bò, ngựa theo hướng tăng từ 6.000 đồng/con như hiện nay lên 20.000 đồng/con”.

Với nội dung trên Sở Công Thương trả lời như sau: Từ năm 2013 việc thu phí chợ trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND ngày 29/7/2013 của HĐND tỉnh. Ngày 14/11/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá, trong đó quy định một số khoản thu phí chuyển sang giá thì Sở Công Thương được UBND tỉnh giao nhiệm vụ xây dựng quy định Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND. Nội dung quy định tại Quyết định nêu trên cơ bản vận dụng mức thu tại Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND và đã được Sở Công Thương xin ý kiến của UBND các huyện, các sở, ngành và một số đơn vị kinh doanh, khai thác chợ trong quá trình tham mưu xây dựng Quyết định. Sau một thời gian triển khai thực hiện Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND thấy có một số nội dung chưa phù hợp với thực tế, do vậy Sở Công Thương đã có văn bản gửi UBND các huyện, thành phố phối hợp rà soát và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh cho chủ trương điều chỉnh bổ sung nếu cần thiết. Đối với ý kiến của cử tri Tô Văn Tuần, Sở Công Thương tiếp thu và sẽ nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung vào thời điểm thích hợp. Trong thời gian chưa có quy định sửa đổi, bổ sung đề nghị UBND xã Quảng Khê tiếp tục thu giá sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 25/7/2017.

          Nông Thị Thảo – Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004734
Views Today : 80
Views This Month : 4343
Views This Year : 13027
Total views : 27453
Language
Skip to content