Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa IX

Thực hiện Văn bản số 4522/UBND-THVX ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa IX, theo đó Sở Công Thương có 02 ý kiến, kiến nghị cử tri nêu tại Báo cáo số 68/BC-HĐND ngày 14/8/2018 của HĐND tỉnh. Sau khi nghiên cứu, xem xét ý kiến, kiến nghị cử tri,  ngày 30 tháng 8 năm 2018 Sở Công Thương ban hành Văn bản số 839/SCT-NL về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa IX, cụ thể như sau:

1. Ý kiến cử tri Hà Việt Phương, Chủ tịch UBND xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm đề nghị: Quan tâm kéo điện lưới quốc gia đến 02 thôn Nặm Khiếu và Tham Vè, xã Nhạn Môn.

– Trả lời: Thực hiện dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia thì 02 thôn Nặm Khiếu và Tham Vè, xã Nhạn Môn đã có trong danh mục Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 – 2020 tại Quyết định số 3131/QĐ-BCT ngày 27/7/2016 của Bộ Công Thương về phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 – 2020. Tuy nhiên, hiện nay dự án chưa được Trung ương cấp vốn để triển khai thực hiện, do đó, cử tri và nhân dân các thôn, bản được hưởng lợi từ dự án cần nắm, chia sẻ và đợi nguồn vốn đầu tư từ Trung ương trong thời gian tới.

– Đề xuất: Đề nghị UBND huyện Pác Nặm triển khai thực hiện Văn bản số 3879/UBND-CN ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh về việc công bố công khai danh mục các thôn, bản được cấp điện từ dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 để nhân dân các thôn, bản được hưởng lợi từ dự án được biết, tránh tình trạng cử tri có ý kiến, kiến nghị nhiều lần khi có đoàn tiếp xúc cử tri.

2. Ý kiến cử tri xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể phản ánh: Ngày 25/7/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, tuy nhiên tại mục “các Hộ kinh doanh không ổn định” UBND tỉnh chỉ quy định mức thu giá dịch vụ sử đụng diện tích bán hàng đối với gia súc là trâu, bò, ngựa, dê mà không quy định mức thu đối với lợn, trong khi người dân xã Thượng Giáo chủ yếu nuôi lợn dẫn đến thất thu cho ngân sách cho địa phương. Đề nghị ngành chức năng xem xét bổ sung.

Trả lời: Từ năm 2013 việc thu phí chợ trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND ngày 29/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong đó quy định mức thu các loại gia súc đối với các hộ kinh doanh không ổn định bao gồm các đối tượng cụ thể là trâu, bò, ngựa, dê; từ khi Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá, trong đó quy định một số khoản thu phí chuyển sang giá thì Sở Công Thương được UBND tỉnh giao nhiệm vụ xây dựng quy định Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ và được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND. Nội dung quy định tại quyết định nêu trên cơ bản vận dụng mức thu tại Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND và đã được Sở Công Thương xin ý kiến của UBND các huyện, các sở, ngành và một số đơn vị kinh doanh, khai thác chợ. Các đơn vị được xin ý kiến thống nhất cao với dự thảo và không có đề xuất thêm nội dung thu ngoài các mục của dự thảo Quyết định. Do đó, đối với ý kiến của cử tri, Sở Công Thương tiếp thu và sẽ đề xuất chỉnh sửa, bổ sung vào một thời điểm thích hợp. Trong thời gian chờ có quy định sửa đổi, bổ sung đề nghị UBND xã Thượng Giáo tiếp tục thu Giá sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 25/7/2017, trong đó mức thu đối với lợn có thể vận dụng mức thu đối với các đối tượng khác (vãng lai).

          Trên đây là nội dung trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa IX của Sở Công Thương Bắc Kạn.

Ngọc Thái – Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004730
Views Today : 40
Views This Month : 3774
Views This Year : 12458
Total views : 26884
Language
Skip to content