Triển khai Thông tư số 37/2018/TT- BTC ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất

Ngày 08 tháng 5 năm 2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2210/UBND- THVX về việc triển khai thực hiện Thông tư số 37/2018/TT- BTC ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ- CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Thông tư 37/2018/TT- BTC hướng dẫn chi tiết một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất (bao gồm: đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất) bao gồm: Lập báo cáo kê khai, tổng hợp và lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất; Hội đồng xác định giá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức chỉ định; tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với nhà, đất của doanh nghiệp nhà nước phải di dời theo quy hoạch hoặc do ô nhiễm môi trường; quản lý, sử dụng tiền thu được từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được xác định là phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2018.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện theo nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 37/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chủ động tham mưu những nội dung thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 Chi tiết Thông tư 37/2018/TT- BTC xem tại đây

                                                                             Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005166
Views Today : 117
Views This Month : 3780
Views This Year : 11688
Total views : 72228
Language
Skip to content