Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tập trung cho sản xuất kinh doanh đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2019

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp cụ thể sau:

1.Phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm (tổng giá trị gia tăng – GRDP) của tỉnh năm 2019 đã đề ra, tăng trưởng 6,8%. Triển khai đồng bộ, quyết liệt và kịp thời các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2019 của từng khu vực kinh tế như sau:

– Khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng trưởng 3,8%;

– Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng trưởng 8,8%;

– Khu vực dịch vụ tăng trưởng 7,9%.

2.Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 4 tháng đầu năm 2019, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 09/CT-TTg, xác định từng mục tiêu, giải pháp cụ thể của từng ngành, từng lĩnh vực để đạt được mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh, trong đó cần tập trung thực hiện các giải pháp chính sau:

2.1. Tiếp tục chủ động thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021 và các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ.

2.2. Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ năm 2019, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng năm 2019, Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ và các Thông báo kết luận giao ban hằng tháng của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.3. Chủ động bám sát và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kịch bản tăng trưởng theo từng quý năm 2019 ban hành tại Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện định kỳ theo từng quý.

2.4. Thực hiện nghiêm túc Luật Quy hoạch và các văn bản liên quan. Các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ các quy hoạch sản phẩm.

2.5. Thực hiện nghiêm nhiệm vụ cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo đó, để thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ngành công thương, Ủy ban ban nhân dân tỉnh cũng đã yêu cầu Sở Công Thương tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

– Về phát triển công nghiệp

+ Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020, năm 2019;

+ Đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho các nhà máy đang tạm dừng sản xuất hoạt động trở lại; tạo điều kiện bố trí đủ nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất ổn định; đôn đốc các nhà máy đi vào hoạt động chính thức sau khi đã thực hiện chạy thử một số dây chuyền;

+ Phối hợp với Cục Thuế tỉnh giám sát thực hiện Phương án ấn định thuế năm 2019 đối với lĩnh vực khoáng sản tại Quyết định 483/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2019, quản lý chặt chẽ phương án vận chuyển của các doanh nghiệp khi thực hiện ấn định thuế.

– Về phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường tổ chức các hoạt động kết nối giữa các doanh nghiệp, thị trường tiêu thụ đối với các mặt hàng nông, lâm sản, các sản phẩm công nghiệp của tỉnh.

Ngoài ra, Ủy ban Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị trong quản lý chi ngân sách nhà nước. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ kiểm điểm trách nhiệm của các đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ chi được giao năm 2019 và kiên quyết thu hồi số kinh phí không giải ngân được về ngân sách tỉnh; Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính – ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019 tại Công văn số 482/UBND-TH ngày 29 tháng 3 năm 2019.

Hoàng Huyền
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005166
Views Today : 85
Views This Month : 3748
Views This Year : 11656
Total views : 72196
Language
Skip to content