Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến

Thực hiện Kế hoạch số 458/KH-UBND ngày 19/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về xây dựng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021- 2025, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 333/KH-SCT ngày 05/8/2021 về việc xây dựng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 – 2025. Bên cạnh đó Đảng ủy, Ban Giám đốc đã thường xuyên quan tâm, tổ chức các đợt tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. Chỉ đạo tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua của cấp trên phát động, như: “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, thi đua thực hiện văn hóa công sở”… nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.

Để hưởng ứng phong trào xây dựng điển hình tiên tiến, căn cứ nội dung, chương trình, Kế hoạch đã xây dựng, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đã lựa chọn, đăng ký thi đua của đơn vị mình; xây dựng lộ trình bồi dưỡng, nêu gương, phân công rõ trách nhiệm của người đứng đầu phòng, đơn vị trong việc phát hiện, lựa chọn những điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực hoạt động để bồi dưỡng, chủ động tôn vinh, nêu gương và tuyên dương; đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng những phương pháp, cách làm hay; tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

Theo đó năm 2021, 2022 Tập thể Văn phòng Sở Công Thương điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2022: Tập thể Văn phòng của Sở Công Thương điển hình trong công tác cải cách hành chính. Đối với cá nhân: Năm 2021: tặng Giấy khen cho 04 cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021, ngoài ra, đơn vị được Đảng ủy CCQ tỉnh khen thưởng 02 cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021; Năm 2022: tặng Giấy khen cho 05 cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để nhân rộng các điển hình tiên tiến trong cơ quan, đơn vị, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã chỉ đạo các phòng, đơn vị lựa chọn những gương điển hình có thành tích tiêu biểu trong công tác để nêu gương trước tập thể đơn vị thông qua các cuộc họp, hội nghị; đồng thời đăng tải công khai mô hình, gương điển hình tiên tiến trên trang website của Sở để tuyên dương và nhân rộng và gửi danh sách về Ban Thi đua khen thưởng tỉnh hàng năm. Thông qua các tập thể, cá nhân được tuyên dương điển hình tiên tiến đã giúp cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nông Thảo

 


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005102
Views Today : 108
Views This Month : 276
Views This Year : 5179
Total views : 65719
Language
Skip to content