Chỉ thị về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính – ngân sách nhà nước

Ngày 14/7/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính – ngân sách nhà nước.

Theo Chỉ thị: Trong thời gian qua, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả trong quản lý tài chính – ngân sách nhà nước. Những khó khăn, tồn tại dần được khắc phục, công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách cơ bản đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, an sinh xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại như: Việc vi phạm chế độ, chính sách quản lý thu, chi ở một số đơn vị, công tác thẩm định giá chưa kịp thời, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công và vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đạt thấp, việc thực hiện kiến nghị, kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra còn chậm,… được phản ánh qua kết quả kiểm toán, thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và kiểm tra, kiểm toán quyết toán ngân sách địa phương trong những năm gần đây.

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại nêu trên, tạo chuyển biến mạnh trong công tác quản lý tài chính – ngân sách nhà nước, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm chỉnh chấp hành quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn dưới Luật, chỉ đạo của Trung ương và Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ; rà soát, đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm đối với những giải pháp, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính – ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; qua đó có kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn được giao, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Thực hiện giải ngân các nguồn vốn được giao trong năm theo đúng kế hoạch, tiến độ giải ngân đã cam kết. Thường xuyên theo dõi, báo cáo tiến độ giải ngân đúng thời hạn, xử lý khó khăn vướng mắc kịp thời, phấn đấu giải ngân 100% kinh phí theo dự toán được giao. Trường hợp dự án, nhiệm vụ dự kiến trong năm không triển khai thực hiện được hoặc triển khai không hết dự toán được giao, các chủ đầu tư, đơn vị dự toán các cấp phải có báo cáo về UBND cùng cấp (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan Tài chính cùng cấp) trước ngày 30/9 hàng năm để xem xét, quyết định điều chỉnh sang dự án, nhiệm vụ còn thiếu vốn có khả năng giải ngân trong năm. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ giải ngân, chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.

Chủ đầu tư các công trình, dự án: Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện dự án; quyết liệt triển khai các giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn hằng năm đã phân bổ, hạn chế tối đa số dư dự toán bị hủy bỏ hoặc chuyển nguồn sang năm sau; thực hiện thanh toán khối lượng hoàn thành theo quy định, thường xuyên rà soát số dư tạm ứng, kịp thời thu hồi các khoản tạm ứng không đúng quy định, tạm ứng không có khối lượng thực hiện, tạm ứng kéo dài nhiều năm, quá thời hạn quy định. Lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư hằng năm và lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo đúng thời hạn quy định; không để xảy ra tình trạng tồn đọng các dự án đã hoàn thành, nhưng chậm lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán……

UBND tỉnh giao Sở Tài chính đôn đốc các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện Chỉ thị này; định kỳ hằng năm tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính cùng với báo cáo quyết toán ngân sách địa phương./.

Đàm Hoàng
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today : 152
Views This Month : 3293
Views This Year : 42135
Total views : 56561
Language
Skip to content