Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn (Số liệu tính đến tháng 6 năm 2021)

STT Tên thủ tục Cung cấp DVC
Mức độ 4
I Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng  
1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá x
2. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá x
3. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá x
4. Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá x
5. Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá x
6. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá x
7. Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) x
8. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) x
9. Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) x
II Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp  
10. Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp x
III Lĩnh vực hóa chất  
11. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp x
12. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp x
13. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp x
14. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp x
15. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp x
16. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp x
IV Lĩnh vực Điện  
17. Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương x
18. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương x
19. Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương x
20. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương x
21. Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương x
22. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương x
23. Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương x
24. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương x
VI Lĩnh vực Thương mại quốc tế  
25. Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam x
26. Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam x
27. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam x
28. Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam x
29. Chấm dứt hoạt động  Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam x
VII Lĩnh vực Dầu khí  
30. Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3 x
31. Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3 x
32. Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3 x
VIII Lĩnh vực Xúc tiến thương mại  
33. Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương x
34. Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương x
35. Thông báo hoạt động khuyến mại x
36. Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại x
37. Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam x
38. Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam x
IX Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh  
39. Đăng ký Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương x
40. Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương x
41. Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt dộng bán hàng đa cấp tại địa phương x
42. Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương x
43. Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp x
X Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước  
44. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) x
45. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu x
46. Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu x
47. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu x
48. Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu x
49. Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá x
50. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá x
51. Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá x
52. Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương x
53. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương x
54. Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương x
55. Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương x
56. Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương x
XI Lĩnh vực Kinh doanh khí  
57. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG x
58. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG x
59. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG x
60. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai x
61. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai x
62. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai x
63. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn x
64. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn x
65. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn x
66. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải x
67. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải x
68. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải x
69. Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG x
70. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG x
71. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG x
72. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải x
73. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải x
74. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải x
75. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG x
76. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG x
77. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG x
78. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải x
79. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải x
80. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải x
XII Lĩnh vực an toàn thực phẩm  
81. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện x
82. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện x
XIII Lĩnh vực Khoa học công nghệ  
83. Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng x
XIV Lĩnh vực Giám định thương mại  
84. Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại x
85. Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ giám định thương mại x
XV Lĩnh vực Quản lý chợ  
86. Phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng địa điểm kinh doanh tại chợ đối với chợ hạng 1 x
87. Phê duyệt nội quy chợ hạng 1 x
Tổng cộng 87

 


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 52
Views This Month : 1847
Views This Year : 9755
Total views : 70295
Language
Skip to content