Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Kạn năm 2023

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp; các sở, ban, ngành, đoàn thể; cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò ý nghĩa của công tác thông tin đối ngoại; Định vị hình ảnh của địa phương; tăng thứ hạng hình ảnh của tỉnh và các huyện, thành phố; Tăng cường gắn kết giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội, đưa thông tin về tỉnh Bắc Kạn một cách chính xác, kịp thời, đa dạng, sinh động, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; Đồng thời, đưa thông tin thế giới vào tỉnh Bắc Kạn một cách có chọn lọc, phù hợp với chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, văn hóa Việt Nam.

Ngày 22/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 861/KH-UBND thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Kạn năm 2023, theo Kế hoạch sẽ tập trung triển khai với 08 nội dung sau:

  1. Tuyên truyền về các nỗ lực, thành tựu Việt Nam và của tỉnh Bắc Kạn trong phát triển kinh tế – xã hội, thu hút đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội
  2. Tuyên truyền về các nỗ lực, thành tựu Việt Nam và của tỉnh Bắc Kạn trong bảo đảm quyền con người
  3. Phân công nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại
  4. Hoàn thiện hành lang pháp lý trong công tác thông tin đối ngoại
  5. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ
  6. Xây dựng tài liệu, ấn phẩm truyền thông
  7. Tổ chức và tham gia các hoạt động thương mại và du lịch
  8. Cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến tỉnh, thành phố được dư luận quan tâm; giải thích, làm rõ, đấu tranh với các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh, địa phương, cơ quan, đơn vị

Với mỗi nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương, đồng thời Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn phải bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đối ngoại nói chung và thông tin đối ngoại nói riêng; bám sát kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh năm 2023; bám sát hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ ngành liên quan. Công tác thông tin đối ngoại được triển khai chủ động, toàn diện, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động thông tin đối ngoại góp phần thúc đẩy chương trình hoạt động, giao lưu, quảng bá, hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước trên các lĩnh vực nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh trên địa bàn tỉnh, gắn với nhiệm vụ công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị. Chấp hành nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định hiện hành. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để đấu tranh phản bác, chống lại các thông tin xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai công tác thông tin đối ngoại theo chức năng của ngành và phạm vi quản lý của địa phương.

Nông Thảo
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004727
Views Today : 1
Views This Month : 3437
Views This Year : 12121
Total views : 26547
Language
Skip to content