Kế hoạch thực hiện và Bộ tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại.

Ngày 16/1/2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 84/QĐ-BCT kế hoạch thực hiện và Bộ tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại.

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch nhằm xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại. Bộ tiêu chí làm công cụ để đánh giá một cách khách quan và công bằng kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của các đối tượng tham gia hoạt động xúc tiến thương mại trên phạm vi toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành. Triển khai áp dụng Bộ tiêu chí nhằm giúp các cơ quan/đơn vị xác định được hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại đơn vị từ đó có lộ trình, kế hoạch, giải pháp chuyển đổi số phù hợp, giúp hoạt động xúc tiến thương mại trên môi trường số phát triển hiệu quả. Làm căn cứ để xây dựng cơ sở dữ liệu chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại với các thông tin, số liệu xác thực nhằm hỗ trợ các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến thương mại nhìn thấy bức tranh toàn cảnh; đưa ra các giải pháp thiết thực, thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số đồng thời có thêm công cụ đánh giá hiệu quả triển khai các chương trình, kế hoạch hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại trên phạm vi toàn quốc.

Bộ tiêu chí đáp ứng các yêu cầu: Tương thích, đồng bộ với nội dung Chương trình chuyển đổi số của Bộ Công Thương, Chương trình chuyển đổi số quốc gia và Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Bám sát với nội dung Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 – 2030”. Gắn kết, tương đồng nhất có thể với các tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại của quốc tế. Bảo đảm khả thi, phù hợp để đánh giá thực chất, khách quan hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại của các đối tượng được áp dụng. Có tính mở và được cập nhật, phát triển phù hợp với thực tiễn.

Bên cạnh đó, ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin làm công cụ thu thập, tính toán các tiêu chí nhằm đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại trên phạm vi cả nước. Có các giải pháp hữu ích, thiết thực để tư vấn, hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại cho các đối tượng liên quan. Xây dựng đội ngũ chuyên gia, chất lượng chuyên nghiệp tư vấn, hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại.

Sở Công Thương theo dõi, thu thập và cung cấp cho Bộ Công Thương dữ liệu về các tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại của đơn vị để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và công bố kết quả đánh giá Bộ tiêu chí. Đồng thời, thông tin rộng rãi tới các tổ chức hỗ trợ xúc tiến thương mại, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tại địa phương dữ liệu về các tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại./.

Chi tiết Quyết định số 84/QĐ-BCT ngày 16/1/2024 của Bộ Công Thương ban hành kế hoạch thực hiện và Bộ tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại. Tại đây.

                                                                             (Nông Thị Thuỳ – Sở Công Thương)


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005155
Views Today : 1
Views This Month : 2238
Views This Year : 10146
Total views : 70686
Language
Skip to content