Kết quả công tác Cải cách hành chính năm 2021

Nhìn chung, công tác CCHC năm 2021 đã được đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo chuyển biến tích cực, thể hiện trên các mặt:

(1) Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị, ngay từ đầu năm Sở Công Thương đã tổ chức họp, quán triệt các nội dung về CCHC; quán triệt tới lãnh đạo các phòng, thủ trưởng đơn vị trực thuộc các nội dung về CCHC theo chức năng nhiệm vụ của sở. Tại các cuộc họp giao ban giữa Ban Giám đốc sở với lãnh đạo phòng, đơn vị hàng tháng đều tiến hành kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC, thông qua đó, đánh giá những việc đã làm được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, góp phần thực hiện tốt công tác CCHC tại đơn vị.

(2) Xác định công tác CCHC là công việc thường xuyên và liên tục, do đó người đứng đầu đơn vị đã trực tiếp phụ trách công tác CCHC nhằm nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện CCHC cũng như công tác triển khai, thực hiện được quán triệt thống nhất; đồng thời nhằm xây dựng một nền hành chính hiện đại; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động có đủ trình độ, phẩm chất và năng lực, hoạt động có chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới; Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của công chức, viên chức ngày càng được nâng lên.

(3) Việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức các phòng, ban và phân công nhiệm vụ rõ ràng cùng với việc bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo đã góp phần nâng cao năng lực giải quyết công việc của từng phòng, ban chuyên môn; Các Nội quy, Quy chế, Quy định của cơ quan được rà soát, sửa đổi, bổ sung phù hợp và được thông qua tại Hội nghị công chức, viên chức, người lao động đã phát huy vai trò làm chủ của công chức, viên chức, đồng thời phát huy quy chế dân chủ ở cơ quan;

(4) Đơn vị đã triển khai hoàn thiện được 29/29 nội dung với 06 nhiệm vụ về cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tài chính công; hiện tại hóa nền hành chính, đạt 100% theo Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021. Đặc biệt trong năm, (tính từ 15/12/2020 – 14/12/2021), bộ phận “một cửa” của sở đã tiếp nhận và trả kết quả tổng số 9.245 hồ sơ, trong đó có 9.108 hồ sơ phát sinh trực tuyến, đạt tỷ lệ  98,52%. Toàn bộ các hồ sơ trên đều được giải quyết đúng quy trình, quy định. Đến thời điểm báo cáo chưa phát hiện có vướng mắc hoặc vi phạm quy định về giải quyết TTHC của Sở. Do thực hiện tốt các nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2021, nên đơn vị đã được 90,01điểm/100 điểm, đạt xuất sắc, xếp thứ 02 các sở, ngành thuộc tỉnh và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác Cải cách hành chính năm 2021.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong thời gian qua, công tác CCHC ở đơn vị vẫn còn bộc lộ một số tồn tại hạn chế như sau: Việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc còn gặp khó khăn, đơn vị chưa đạt tỷ lệ % tự chủ theo thang chấm điểm tối đa; chưa tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức được do số lượng rất ít (03 viên chức); chưa thực hiện được tinh giản biên chế trong năm 2021, do các năm trước đã tinh giản đủ tỉ lệ % giai đoạn 2015-2021, trong năm không có đối tượng tinh giản. Chưa có hệ thống dữ liệu ngành công thương kết nối với Bộ Công Thương.

Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các nội dung sau:

(1) Cải cách thể chế: Rà soát, triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với điều kiện phát triển của ngành Công Thương. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản hành chính đúng quy trình, tránh chồng chéo, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, cụ thể và tính khả thi khi triển khai áp dụng thực hiện.

(2) Cải cách thủ tục hành chính: Nâng cao chất lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Sở, nhất là các thủ tục hành chính có liên quan trực tiếp đến cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Kiểm soát chặt chẽ việc đề xuất ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có phát sinh thủ tục hành chính theo quy định hiện hành.

(3) Cải cách tổ chức bộ máy nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức: Triển khai, tổ chức thực hiện kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của công chức, viên chức và chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; tiếp tục thực hiện Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác; phối hợp Sở Nội vụ trong công tác tuyển dụng công chức; tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp đúng quy định; Cải cách phương thức, lề lối làm việc, đề cao vai trò chủ động, tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực của người đứng đầu và từng cá nhân công chức, viên chức trong giải quyết công việc; tiếp tục thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức; thực hiện các chính sách và chế độ theo quy định cho công chức, viên chức và người lao động.

(4) Cải cách tài chính công: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, kinh phí quản lý hành chính, tài chính đối với cơ quan sở và đơn vị trực thuộc theo quy định hiện hành của Nhà nước; tham mưu xây dựng Quy định về Định mức kinh tế – kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công do Sở Công Thương quản lý trình Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt sau khi có hướng dẫn của Bộ Công Thương.

(5) Hiện đại hóa hành chính: Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan, đơn vị; Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Công thương tỉnh Bắc Kạn, kết nối dữ liệu với Bộ Công Thương; tăng cường sử dụng hòm thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc; tiếp tục rà soát đưa các TTHC của đơn vị lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; đưa vào dịch vụ bưu chính công ích; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan; thực hiện chỉnh lý tài liệu, hồ sơ theo tiêu chuẩn ISO theo đúng Kế hoạch./.

Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004737
Views Today : 82
Views This Month : 82
Views This Year : 13247
Total views : 27673
Language
Skip to content