Năm 2023: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, năm 2022, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định của Chính phủ và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Theo đó, UBND tỉnh đã tổ chức lại 5 đơn vị sự nghiệp công lập và 1 cơ quan hành chính; thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, kết quả giảm 1 đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh và giảm 8 đơn vị sự nghiệp cấp huyện. Đến nay, toàn tỉnh có 379 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 9 đơn vị sự nghiệp so với thời điểm năm 2021; giảm 120 đơn vị so với năm 2015, đạt 24%.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã ban hành quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 13 cơ quan, đơn vị; quy định cơ cấu tổ chức của 11 đơn vị. Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định xếp hạng 26 đơn vị sự nghiệp công lập.

Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường tự chủ tài chính, mở rộng các hoạt động dịch vụ sự nghiệp, thực hiện thay thế nguồn chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước bằng từ nguồn thu sự nghiệp, góp phần giảm chi ngân sách nhà nước. Trên cơ sở lộ trình, nhiệm vụ đã được quy định cụ thể, đến nay, 100% các đơn vị sự nghiệp công lập đã hoàn thành việc xây dựng phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2022 – 2026, từ đó nâng cao thu nhập cho người làm việc tại đơn vị.

Sở Tài chính tổ chức tập huấn hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

UBND tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức tuyển dụng, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức đảm bảo kịp thời, đúng quy định; quan tâm bố trí và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực theo hướng cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức theo vị trí việc làm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Trên cơ sở Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ mười (khóa XII) và Nghị quyết HĐND tỉnh khóa X Kỳ họp thứ 11 về các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2013, thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đúng quy định pháp luật. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu đội ngũ viên chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt; đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu 92% cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu viên chức phù hợp với vị trí việc làm. Thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí, tài chính đối với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; trong đó tập trung chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng hồ sơ dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về định mức kinh tế kỹ thuật – đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước, hoàn thành trong quý II/2023. Chỉ đạo rà soát thực hiện chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp sang mô hình doanh nghiệp đối với các đơn vị đủ điều kiện…/.

Nguồn: https://backan.gov.vn/Pages/nam-2023-tiep-tuc-nang-cao-chat-luong-va-hieu-qua–8213.aspx
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004797
Views Today : 17
Views This Month : 3251
Views This Year : 20781
Total views : 35207
Language
Skip to content