Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất thuộc lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất thuộc lĩnh vực công nghiệp; từng bước xây dựng ý thức chấp hành pháp luật, giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động hóa chất của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; nâng cao năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất trong việc chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời sự cố hóa chất nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản, môi trường khi có sự cố xảy ra. Ngày 21/3/2023, Sở Công Thương đã xây dựng kế hoạch tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn với 04 nội dung chính, gồm: Công tác tuyên truyền; Nâng cao năng lực quản lý hóa chất của các cơ sở hoạt động hóa chất; nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong hoạt động hóa chất; Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong hoạt động hóa chất.

Sở Công Thương giao phòng An toàn Năng lượng chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất theo nội dung của Kế hoạch; theo dõi, tổng hợp báo cáo định kỳ về hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh theo quy định. Đề nghị Phòng Kinh tế thành phố, Kinh tế và Hạ tầng các huyện: Phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn. Đề nghị Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh: Phối hợp với Sở Công Thương trong công tác rà soát, thống kê, tuyên truyền, phổ biến các quy định về hoạt động hóa chất công nghiệp trong KCN; thanh tra, kiểm tra các đơn vị hoạt động hóa chất trong KCN.

Bên cạnh đó cũng đề nghị các cơ sở hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh: Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy định của pháp luật về hoạt động hóa chất. Chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn hoạt động hóa chất; duy trì công tác an toàn trong suốt quá trình hoạt động hóa chất của đơn vị. Định kỳ thực hiện huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho người quản lý, người vận chuyển, người tiếp xúc trực tiếp với hóa chất của đơn vị. Thường xuyên cập nhập thông tin về an toàn hóa chất; thực hiện tốt các quy định về công tác an toàn hóa chất. Xây dựng, rà soát bổ sung Kế hoạch/Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc trình lãnh đạo đơn vị phê duyệt; hằng năm tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất theo Kế hoạch/ Biện pháp đã được phê duyệt. Thực hiện báo cáo về hoạt động hóa chất theo quy định của pháp luật hoặc đột xuất theo yêu cầu quản lý nhà nước./.

Đàm Hoàng
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 30
Views This Month : 1825
Views This Year : 9733
Total views : 70273
Language
Skip to content