Tăng cường rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022

Thực hiện Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022; Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022; ngày 28/02/2022 Sở Công Thương đã xây dựng và triển khai Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2022. Kế hoạch triển khai với các nội dung trọng tâm:

– Rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai đang còn hiệu lực thi hành, trọng tâm là rà soát các quy định, TTHC có số lượng thực hiện lớn và liên quan trực tiếp tới đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp. Ưu tiên lựa chọn rà soát các TTHC hoặc quy định liên quan có phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập trong quá trình giải quyết thực tế; chú trọng lựa chọn rà soát các TTHC có quy định về yêu cầu thành phần hồ sơ chưa tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thực hiện; còn tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện TTHC; yêu cầu về thời hạn giải quyết còn kéo dài; đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết TTHC để đề xuất phương án đơn giản hóa.

– Thực hiện rà soát, đánh giá dựa vào các nội dung của tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ theo hướng dẫn tại Chương V, Thông  tư  số 02/2017/TT-VPCP ngày  31/10/2017  của Bộ  trưởng,  Chủ  nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC.

– Danh mục các TTHC rà soát về lĩnh vực Xúc tiến thương mại, kinh doanh khí, điện.

Việc rà soát phải được tiến hành bảo đảm chất lượng, thời gian. phải có ít nhất 05 kiến nghị hoặc phương án đơn giản hóa trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Kết quả rà soát là một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xét thi đua, khen thưởng cuối năm.

Thời gian tiến hành rà soát, tổng hợp và báo cáo kết quả rà soát được thực hiện từ 01/3/2022 đến 31/03/2022.

SỞ CÔNG THƯƠNG
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today : 153
Views This Month : 3294
Views This Year : 42136
Total views : 56562
Language
Skip to content