Thông báo Danh mục tài liệu ôn thi kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính từ hạng V lên hạng IV, từ hạng IV lên hạng III Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-SCT ngày 08/11/2022 của Sở Công Thương về tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn năm 2022; Kế hoạch số 100/KH-HĐTH ngày 22/11/2022 về hoạt động của Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính từ hạng V lên hạng IV, từ hạng IV lên hạng III Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn năm 2022;

Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính năm 2022 Sở Công Thương thông báo danh mục tài liệu ôn thi kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính từ hạng V lên hạng IV, từ hạng IV lên hạng III Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn năm 20222, như sau:

 1. MÔN KIẾN THỨC CHUNG:
 2. Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013).
 3. Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CBCCVC năm 2019 (Chương I, II). Văn bản số 26/VBHN-VPQH ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Văn phòng Quốc hội hợp nhất Luật Viên chức.
 4. Văn bản số 22/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
 5. Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
 6. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (Điều 28 đến Điều 42).
 7. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, gồm: Chương I, Chương II (Mục 3).
 8. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức: Chương I, Chương II (Mục 1, 3).
 9. Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
 10. Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021- 2025.
 11. Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định Phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm; cán bộ, công chức, viên chức; người giữ chức danh, chức vụ, kiểm soát viên và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn (Điều 7)
 12. Kế hoạch số 665/KH-UBND ngày 19/10/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn thực hiện Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 06/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 và Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị.
 13. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH:
 14. Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính từ hạng V lên hạng IV:

1.1. Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CBCCVC năm 2019 (Chương I, II).

1.2. Văn bản số 26/VBHN-VPQH ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Văn phòng Quốc hội hợp nhất Luật Viên chức.

1.3. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (Điều 28 đến Điều 42).

1.4. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, gồm: Chương I, Chương II (Mục 3).

1.5. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức: Chương I, Chương II (Mục 1, 3).

1.6. Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư;

1.7. Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; Văn bản hợp nhất số 04/BNV-VBHN ngày 19/7/2022 của Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

1.8. Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021- 2025.

1.9. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư.

 1. Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính từ hạng từ hạng IV lên hạng III :

2.1. Danh mục tài liệu theo mục 1, phần II tại Thông báo này.

2.2. Tài liệu bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên (Chuyên đề 4, 5, 6 Phần thứ hai: Kỹ năng).

III. MÔN TIN HỌC:

 1. Module 1: Hiểu biết về CNTT cơ bản
 2. Module 2: Sử dụng máy tính cơ bản
 3. Module 3: Xử lý văn bản cơ bản
 4. Module 4: Sử dụng bảng tính cơ bản
 5. Module 5: Sử dụng Internet cơ bản

(Trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin).

Sở Công Thương thông báo để thí sinh dự thi kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức biết, ôn tập./.

Sở Công Thương 

 


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005154
Views Today : 198
Views This Month : 2234
Views This Year : 10142
Total views : 70682
Language
Skip to content