Tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA)

0
280

Thực hiện Quyết định số 721/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA), ngày 15/6/2021, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 333/KH-UBND để triển khai thực hiện Quyết định số 721/QĐ-TTg ngày 18/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, tỉnh Bắc Kạn sẽ triển khai 4 nội dung, nhiệm vụ chủ yếu sau:

1.Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định UKVFTA và thị trường Vương quốc Anh

Các Sở, Ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường phổ biến về UKVFTA cho các đối tượng có liên quan, đặc biệt là các đối tượng có thể chịu tác động như nông dân, Hợp tác xã, hiệp hội doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp, trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức phù hợp. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, công chức các Sở, Ban, ngành và địa phương, cũng như các doanh nghiệp, HTX về một số lĩnh vực như thuế, quy tắc xuất xứ, tiếp cận thị trường Vương quốc Anh, đầu tư, dịch vụ, hải quan, mua sắm của Chính phủ, phòng vệ thương mại, sở hữu trí tuệ, lao động, môi trường… bảo đảm hiểu rõ, hiểu đúng, từ đó giúp việc tận dụng và thực thi Hiệp định được đầy đủ và hiệu quả. Đẩy mạnh công tác cung cấp thông tin, dự báo về đầu tư, thị trường xuất nhập khẩu, thị trường… để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có thể kịp thời nắm bắt các thông tin, yêu cầu về kỹ thuật, quy định về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa… của Vương quốc Anh. Đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại – xúc tiến đầu tư của tỉnh, nhất là thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp Vương quốc Anh về cơ hội và lợi thế môi trường kinh doanh đầu tư của Việt Nam cũng như của tỉnh Bắc Kạn, góp phần thu hút đầu tư nước ngoài vào đầu tư tại tỉnh. Thường xuyên thông báo, cung cấp thông tin đến các doanh nghiệp trong tỉnh về thông tin các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước nhằm giúp doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường….

2. Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật; sửa đổi và bổ sung các cơ chế, chính sách của tỉnh khi tham gia Hiệp định UKVFTA

Rà  soát  văn  bản  quy  phạm  pháp  luật  do HĐND, UBND tỉnh ban hành có liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý để kịp thời kiến nghị sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu của Hiệp định. Đảm bảo việc thực hiện cơ chế tham vấn, lấy ý kiến các đối tượng có liên quan (nhất là cộng đồng doanh nghiệp) trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật.

3. Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực: Tăng cường thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; xây dựng các chương trình hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phù hợp với cam kết quốc tế; hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh tham gia vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động tại doanh nghiệp và tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh như website doanh nghiệp, Sàn giao dịch thương mại điện tử… đồng thời hỗ trợ nâng cao chất lượng quản trị cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh để sẵn sàng tiếp cận, tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào thị trường Vương quốc Anh. Thúc đẩy các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại và nghiên cứu thị trường đối với các mặt hàng có lợi thế của tỉnh; xây dựng và phát hành thông tin, cơ sở dữ liệu thông qua thương mại điện tử; kết nối giao thương giữa doanh nghiệp của tỉnh với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại; nghiên cứu tham gia các hội chợ, triển lãm (trực tiếp hoặc trực tuyến) chuyên ngành nông, lâm sản.

4.  Chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách xã hội, bao gồm chính sách hỗ trợ về tài chính, dạy nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, cung cấp các dịch vụ tư vấn việc làm,… để giúp người lao động bị mất việc làm do các doanh nghiệp không đứng vững được trong quá trình cạnh tranh và thực thi Hiệp định, đồng thời phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của tỉnh Bắc Kạn. Đánh giá những tác động của UKVFTA đối với các vấn đề lao động, việc làm, xã hội,…trên địa bàn tỉnh và đề xuất các giải pháp phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của tỉnh để góp phần thực hiện hiệu quả Hiệp định UKVFTA.

Trên cơ sở các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, Ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện. UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, địa phương có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch; thực hiện lồng ghép linh hoạt các nhiệm vụ tương đồng đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm; tăng cường kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện hàng năm; định kỳ, báo cáo Bộ Công Thương theo quy định.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)

Bài trướcQuyết định 955/QĐ-UBND ngày 23/06/2021 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Bài tiếp theoHỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng và hiệu quả với các công cụ, dịch vụ tư vấn về mô hình, giải pháp và kinh nghiệm chuyển đổi số

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây