6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh có 57 TTHC hủy bỏ, bãi bỏ

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác CCHC của tỉnh được các cơ quan, đơn vị các cấp trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, theo đó các nhiệm vụ CCHC được triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực và đạt được một số kết quả nhất định. Số nhiệm vụ trong kế hoạch đã và đang triển khai thực hiện đạt 97%.Việc tham mưu ban hành văn bản QPPL được các đơn vị chủ động thực hiện, các văn bản ban hành đúng theo trình tự, thủ tục Luật ban hành văn bản QPPL; công tác rà soát, thống kê, trình công bố TTHC được thực hiện thường xuyên, Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã duy trì thực hiện tốt trong giải quyết TTHC; tổ chức, bộ máy được rà soát sắp xếp; công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đúng quy định hiện hành; công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; cơ chế tự chủ về tài chính được duy trì thực hiện tại các cơ quan, đơn vị; hoạt động xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số tiếp tục được quan tâm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.

Để triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh có hiệu quả, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2023(Kế hoạch số 866/KH-UBND ngày 23/12/2022) để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ về CCHC tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 và Quyết định số 1814 /QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về CCHC giai đoạn 2021 – 2025. Nội dung kế hoạch đã xác định cụ thể từng mục tiêu, nhiệm vụ và hoạt động gắn với việc thực hiện công tác chuyên môn và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện. Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh, 19/19 sở, ban, ngành và 08/08 huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch của đơn vị để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao chủ trì thực hiện trong kế hoạch của tỉnh.

Kế hoạch CCHC năm 2023 gồm 40 mục tiêu với 66 nhiệm vụ, trong đó có 02 nhiệm vụ đã hoàn thành, 63 nhiệm vụ đang triển khai và01 nhiệm vụ chưa triển khai, do chưa đến thời gian triển khai.

Trong 06 tháng đầu năm 2023, các sở, ban, ngành đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 31 quyết định công bố, với tổng số 519 TTHC được công bố (14 TTHC được ban hành mới; 448 TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế và 57 TTHC hủy bỏ, bãi bỏ). Sau khi được công bố, các TTHC đều được địa phương hóa nội dung TTHC, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và đồng bộ dữ liệu với Cổng thông tin điện tử của tỉnh Bắc Kạn tại chuyên mục “Thủ tục hành chính” (địa chỉ truy cập: http://dichvucong.backan.gov.vn), tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm hiểu, tra cứu TTHC của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hànhKế hoạch số 48/KH-UBND ngày 31/01/2023 về việc rà soát, đánh giá TTHC năm 2023, trên cơ sở đó, các sở, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh đã ban hành kế hoạch rà soát độc lập của từng đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện việc rà soát, đánh giá TTHC theo quy định. Qua rà soát, 92 TTHC đã có 73 kiến nghị thiết thực, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của kế hoạch rà soát (phân cấp giải quyết TTHC; giảm thời gian giải quyết, quy trình thực hiện TTHC; giảm giấy tờ, thành phần hồ sơ của TTHC; bỏ yêu cầu nộp bản chính những giấy tờ không cần thiết; giảm số lượng hồ sơ TTHC,...). Đến nay, 100% các TTHC có kiến nghị hợp lý qua rà soát, đánh giá đã được Chủ tịch UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa TTHC, báo cáo Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét, xử lý theo phạm vi, chức năng quản lý (Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 23/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023). Đối với các TTHC có kiến nghị về giảm thời hạn giải quyết, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 về việc công bố danh mục TTHC có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đồng thời, các sở, ban, ngành đã xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC của các TTHC được đơn giản hóa về thời hạn giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt (Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 04/7/2023) để làm cơ sở thực hiện tại phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh.

Trong 6 tháng cuối năm 2023, để thực hiện tốt công tác cải cách TTHC, các cơ quan, đơn vị các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, hỗ trợ người dân trong việc thực hiện khai thác thông tin, nộp hồ sơ TTHC và thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh ; Kiểm soát chặt chẽ việc quy định TTHC tại các dự thảo văn bản QPPL tại địa phương; khắc phục các tồn tại, hạn chế liên quan đến đồng bộ dữ liệu giữa Cổng dịch vụ công của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia; đưa ra giải pháp để khắc phục các vướng mắc trong thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC./.

Nông Thảo
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005257
Views Today : 81
Views This Month : 1935
Views This Year : 21898
Total views : 82438
Language
Skip to content