Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong quản lý nhà nước

Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, ngày 31/7/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 511/KKH-UBND về đẩy mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ

Với mục đích: Đẩy mạnh và hoàn thiện cơ chế phân cấp nhằm phân định rõ nhiệm vụ và quyền hạn, thẩm quyền và trách nhiệm giữa UBND tỉnh với các sở, ban, ngành; giữa UBND tỉnh với UBND các huyện, thành phố và giữa UBND cấp huyện với UBND các xã, phường, thị trấn gắn với hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật đầy đủ, đồng bộ thống nhất, kịp thời, khả thi, ổn định, công khai, minh bạch, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm, bảo đảm phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, nhất là người đứng đầu; đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước chặt chẽ bằng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân.

Kế hoạch đã đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện, gồm:

  1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng về các nội dung của Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để đạt được hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước theo mục tiêu Nghị quyết đề ra.
  2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định của pháp luật theo ngành, lĩnh vực, theo hướng đẩy mạnh phân cấp xác định rõ trách nhiệm giữa UBND tỉnh với các sở, ban, ngành; giữa UBND tỉnh với UBND các huyện, thành phố và giữa UBND cấp huyện với UBND các xã, phường, thị trấn bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật (các nội dung định hướng phân cấp theo Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ).
  3. Rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị và địa phương gắn phân cấp với việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, ưu tiên nguồn lực thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ cao; nâng cao chất lượng công vụ và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, nhất là việc tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ và trách nhiệm của người đứng đầu.
  4. Hoàn thiện các quy định về quy hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn, tiêu chí, điều kiện, định mức kinh tế – kỹ thuật, cơ chế kiểm soát giá, phí đối với các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực quản lý. Trên cơ sở đó, phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu được giao; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, loại bỏ các thủ tục thỏa thuận, chấp thuận, xin ý kiến, cho phép của cơ quan nhà nước cấp trên đối với những vấn đề đã được quản lý trên cơ sở quy hoạch và xác định rõ tiêu chuẩn, quy chuẩn tiêu chí, điều kiện, định mức kinh tế – kỹ thuật và đã được phân cấp quản lý.
  5. Hoàn thiện các quy định của pháp luật để thể chế hóa các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù áp dụng đối với một số địa phương và đẩy mạnh phân cấp cho các địa phương tự cân đối ngân sách để phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; tạo động lực để phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh (nếu có).
  6. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực đối với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp.
  7. Định kỳ hàng năm đánh giá nội dung phân cấp để kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước trong từng giai đoạn đối với từng ngành, lĩnh vực.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hằng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh theo quy định; tổng hợp nội dung đề xuất phân cấp của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh thông qua trước khi ban hành Quyết định và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật./.

Nông Thảo
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005259
Views Today : 88
Views This Month : 2027
Views This Year : 21990
Total views : 82530
Language
Skip to content