Bắc Kạn sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây chính là tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Để triển khai có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức các hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm (trong 3 năm 2021 -2024,  tổ chức 05 hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm với 1.474 điểm cầu từ cấp tỉnh đến cơ sở và hơn 70.000 lượt cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia học tập). Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng năm. Đồng thời, chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn theo chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, đảm bảo việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW kịp thời, hiệu quả và ngày càng đi vào nền nếp, thực chất, tạo sức lan tỏa.

Ngày 15/5/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh. Có thể khẳng định, từ năm 2021 đến nay, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc triển khai học tập và đăng ký việc làm theo Bác có nhiều nội dung, cách làm phù hợp, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực; xây dựng nhiều mô hình tiêu biểu để nhân rộng; thực hiện nghiêm nghi thức chào cờ và lập sổ ghi danh “Người tốt- Việc tốt”… Những việc làm đó đã giúp cho việc học tập và làm theo Bác thấm sâu vào tư tưởng, nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, góp phần tích cực thực hiện thành công nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong 3 năm qua, toàn tỉnh có 1.567 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng các cấp (trong đó có 21 tập thể, cá nhân  được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Ban Tuyên giáo Trung ương; 64 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh; hơn 1.400 tập thể, cá nhân được khen thưởng ở cấp huyện và cơ sở).

 

Lãnh đạo tỉnh biểu dương các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2021 – 2024)

Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị – xã hội các cấp nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII). Chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024, 2025 về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo, hành động quyết liệt thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra”.

Hai là, đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo một sự chuyển biến về nhận thức và hành động, coi đây là niềm vinh dự, tự hào, trách nhiệm của mỗi tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân, là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng để xây dựng nền tảng tinh thần xã hội tốt đẹp trong tình hình mới.

Ba là, tích cực tuyên truyền các gương điển hình tiêu biểu, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác để tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, nhằm khơi dậy niềm tự hào và khát vọng vươn lên trong học tập, lao động, công tác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn tổ chức, triển khai Kết luận số 01-KL/TW và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phấn đấu đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào nền nếp và đạt hiệu quả cao hơn./.

Nguồn: backan.dcs.vn
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005251
Views Today : 72
Views This Month : 1356
Views This Year : 21319
Total views : 81859
Language
Skip to content