Ban cán sự đảng Bộ Công Thương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thông qua Nghị quyết và các văn kiện Đại hội. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; xác định chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; có giá trị định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội.

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương ban hành Nghị quyết số 03-NQ/BCSĐ ngày 14/4/2021; Công văn số 36 –CV/BCSĐ ngày 07/5/2021 của Ban cán sự đảng lãnh đạo, chỉ đạo một số nội dung mà toàn ngành cần tập trung thực hiện.

Một là, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Xác định rõ đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Bộ Công Thương, ngành Công Thương.

Hai là, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ban cán sự đảng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phối hợp với cấp ủy cùng cấp chủ động xây dựng chương trình/kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và đảm bảo tính khả thi, thiết thực, hiệu quả. Kết quả thực hiện chương trình/kế hoạch hành động là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Ban cán sự đảng giao Vụ Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ xây dựng Chương trình/Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện thực tế của Bộ, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo, bảo đảm tính khả thi, thiết thực, hiệu quả. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc xây dựng Chương trình/Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết.

Thời gian hoàn thành việc xây dựng Chương trình/Kế hoạch hành động trong Quý II/2021.

Nguồn: https://moit.gov.vn/
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 53
Views This Month : 1848
Views This Year : 9756
Total views : 70296
Language
Skip to content