Các Nghị quyết thông qua tại kỳ họp chuyên đề (tháng 10/2022) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tại Kỳ họp HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng thuộc thẩm quyền; cụ thể như sau:
STT Tên Nghị quyết Số ký hiệu Ngày ban hành Văn bản
1 Nghị quyết ban hành quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 13/2022/NQ-HĐND 18/10/2022 Tải về
2 Nghị quyết quy định mức bồi dưỡng đối với nhân viên y tế tại các thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu thuộc các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 14/2022/NQ-HĐND 18/10/2022 Tải về
3 Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn 15/2022/NQ-HĐND 18/10/2022 Tải về
4 Nghị quyết quy định một số nội dung và mức hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên để đáp ứng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 16/2022/NQ-HĐND 18/10/2022 Tải về
5 Nghị quyết ban hành quy định nội dung chi, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 17/2022/NQ-HĐND 18/10/2022 Tải về
6 Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 35/NQ-HĐND 18/10/2022 Tải về
7 Nghị quyết phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 (đợt 2) 36/NQ-HĐND 18/10/2022 Tải về
8 Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án hỗ trợ kết cấu hạ tầng các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 37/NQ-HĐND 18/10/2022 Tải về
9 Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp hệ thống sản xuất chương trình truyền hình Bắc Kạn 38/NQ-HĐND 18/10/2022 Tải về
10 Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật Tỉnh ủy Bắc Kạn 39/NQ-HĐND 18/10/2022 Tải về
11 Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch – Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn 40/NQ-HĐND 18/10/2022 Tải về
12 Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 41/NQ-HĐND 18/10/2022 Tải về
13 Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 4) 42/NQ – HĐND 18/10/2022 Tải về
14 Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 3) và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân sang năm 2022 – nguồn vốn ngân sách địa phương 43/NQ-HĐND 18/10/2022 Tải về
15 Nghị quyết thông qua Danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2022; điều chỉnh tên chủ đầu tư các công trình thuộc Dự án nâng cao năng lực phòng cháy và chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn và điều chỉnh, bổ sung loại đất, diện tích công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết: Số 15/NQ-HĐND ngày 5/5/2020, số 58/NQ-HĐND ngày 10/12/2020, số 71/NQ-HĐND ngày 6/8/2021, số 85/NQ-HĐND ngày 15/9/2021, số 12/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 44/NQ-HĐND 18/10/2022 Tải về
16 Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án (bổ sung) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 45/NQ-HĐND 18/10/2022 Tải về
17 Nghị quyết thông qua chủ trương điều chỉnh đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng đối với diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 47/NQ-HĐND 18/10/2022 Tải về
18 Nghị quyết Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 48/NQ-HĐND 18/10/2022 Tải về

 

Nguồn:  Cổng TTĐT tỉnh BK
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004730
Views Today : 40
Views This Month : 3774
Views This Year : 12458
Total views : 26884
Language
Skip to content