Các Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng thuộc thẩm quyền. Cụ thể như sau:
STT Tên Nghị quyết Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản
1 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của HĐND tỉnh 18/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Tải về
2 Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 19/2022/NQ-HĐND 10/12/2022 Tải về
3 Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội; mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 20/2022/NQ-HĐND 10/12/2022 Tải về
4 Nghị quyết quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 21/2022/NQ-HĐND 10/12/2022 Tải về
5 Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 22/2022/NQ-HĐND 10/12/2022 Tải về
6 Nghị quyết ban hành quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 23/2022/NQ-HĐND 10/12/2022 Tải về
7 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 tỉnh Bắc Kạn 51/NQ-HĐND 09/12/2022 Tải về
8 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2023 52/NQ-HĐND 09/12/2022 Tải về
9 Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 53/NQ-HĐND 09/12/2022 Tải về
10 Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 5) 54/NQ-HĐND 09/12/2022 Tải về
11 Nghị quyết phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 (nguồn vốn ngân sách địa phương và nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia) 55/NQ-HĐND 09/12/2022 Tải về
12 Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ 56/NQ-HĐND 10/12/2022 Tải về
13 Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án (bổ sung) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 57/NQ-HĐND 10/12/2022 Tải về
14 Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2023 59/NQ-HĐND 10/12/2022 Tải về
15 Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp trong năm 2023 của HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 60/NQ-HĐND 10/12/2022 Tải về
16 Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 61/NQ-HĐND 10/12/2022 Tải về
17 Nghị quyết Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 62/NQ-HĐND 11/12/2022 Tải về

Nguồn: https://backan.gov.vn/pages/cac-nghi-quyet-thong-qua-tai-ky-hop-hdnd-tinh-khoa-08c6.aspx
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005101
Views Today : 44
Views This Month : 162
Views This Year : 5065
Total views : 65605
Language
Skip to content