Chỉ đạo đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào “Dân vận khéo”

Năm 2022, được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào “Dân vận khéo” đã đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Để tăng cường công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào “Dân vận khéo” năm 2023, ngày 13/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 276/UBND-NCPC yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào “Dân vận khéo”, theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, các tổ chức Hội được giao biên chế:

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào “Dân vận khéo” tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhất là người đứng đầu. Tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa, thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.   

Triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; tuyên truyền, triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh và các văn bản mới về công tác dân vận. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế số 22-QC/TU ngày 31/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Bắc Kạn; Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 08/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác dân vận trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Đẩy mạnh thực hiện Quy chế số 33-QC/TU ngày 06/6/2022 về phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Đảng đoàn HĐND và Ban cán sự đảng UBND tỉnh. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với công tác dân vận; thường xuyên học tập, quán triệt tư tưởng, đạo đức và phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đổi mới công tác dân vận theo hướng sát cơ sở, thực sự “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; thực lòng quan tâm, chăm lo lợi ích và đời sống của nhân dân; gắn việc làm tốt công tác dân vận với trách nhiệm nêu gương.

Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về những quy định của Đảng, Nhà nước và địa phương tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tạo điều kiện, cơ chế để phát huy tốt vai trò làm chủ, khơi dậy được sức sáng tạo, nguồn lực trong nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với điều kiện phát triển, trình độ dân trí và môi trường sống của các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. Vận động nhân dân nhận thức đúng, tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, giữ vững quốc phòng – an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đấu tranh, phản bác các thông tin không đúng, luận điệu xuyên tạc, chia rẽ, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ giữa Đảng với nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp gắn với triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”. Thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng bằng chính sách, pháp luật hợp lòng dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp, người dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân. 

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, thực hiện có hiệu quả các chính sách, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2025 của tỉnh; triển khai có hiệu quả các cơ chế chính sách phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gắn với đảm bảo thích ứng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

Tập trung nâng cao chất lượng trong công tác xây dựng và ban hành văn bản. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới chính sách, pháp luật bảo đảm tính liên thông, đồng bộ khắc phục những bất cập chồng chéo để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Quan tâm các chính sách tác động trực tiếp đến cuộc sống của người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, người lao động thu nhập thấp, người yếu thế trong xã hội.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; dân chủ tại nơi làm việc; dân chủ ở xã, phường, thị trấn với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; công khai, minh bạch các chủ trương chính sách, đề án, dự án phát triển kinh tế – xã hội; thu, chi ngân sách nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính… và các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững ở địa phương. Nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, chú trọng công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nai, tố cáo, kiến nghị của nhân dân; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc đơn thư ngay từ cơ sở, nhất là những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân như đất đai, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất…, tránh hình thành điểm nóng.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục ở những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin    và chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương.  

Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra về kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở; về trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ. Xử lý nghiêm tổ chức, cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thực hiện nhiệm vụ và vi phạm các quy định về cải cách hành chính. Đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp theo Quyết định số 81/QĐ-UBND  ngày 19/01/2022  về phê duyệt Đề án “Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”.

Tăng cường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội tích cực tuyên truyền đầy đủ, kịp thời đến các đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội của Trung ương, của tỉnh. Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; khuyến khích, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo” gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.
Thường xuyên theo dõi, đánh giá chất lượng, hiệu quả của các mô hình đã đăng ký. Tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện phong trào “Dân vận khéo” năm 2023, kịp thời biểu dương, khen thưởng mô hình tiên tiến, tiêu biểu để nhân rộng.  

Tổ chức sơ kết, tổng kết thực tiễn đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, tính chất của ngành, lĩnh vực, đồng thời đưa nội dung thực hiện thành một tiêu chí bình xét đánh giá thi đua, khen thưởng và đánh giá, phân loại cán bộ, công chức hằng năm./.

Đàm Hoàng

 


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005101
Views Today : 9
Views This Month : 127
Views This Year : 5030
Total views : 65570
Language
Skip to content