Triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác THTK, CLP; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, Ban Giám đốc sở trong việc đẩy mạnh THTK, CLP trong mọi hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao của Sở; tập trung xây dựng và thực hiện các giải pháp một cách quyết liệt, đồng bộ với những kết quả cụ thể để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực góp phần bảo đảm mục tiêu, yêu cầu và các nhiệm vụ đã đề ra tại Chương trình THTK, CLP góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu về kinh tế – xã hội của Sở Công Thương đã được UBND tỉnh giao đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023, theo đó trong năm 2023 Sở Công Thương sẽ tập trung triển khai hoàn thành các nội dung với 6 nhiệm vụ sau:

– Quản lý chặt chẽ và linh hoạt các khoản thu, chi ngân sách; bảo đảm các khoản thu và sử dụng các khoản thu theo đúng quy định; tiết kiệm chi thường xuyên để tăng cường cơ sở vật chất và tăng thu nhập cho công chức, viên chức và người lao động;

– Tăng cường các biện pháp tiết kiệm như: Tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm, mua sắm tài sản công…; công khai tài chính theo quy định; thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và theo đúng quy chế của cơ quan đã ban hành, chống lãng phí trong mua sắm và sử dụng tài sản nhà nước, thực hiện tốt việc mua sắm tập trung theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh;

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động;

– Tăng cường các biện pháp THTK, CLP trong quá trình thẩm định thiết kế – dự toán các công trình, dự án thuộc chức năng quản lý của ngành Công Thương;

– Tiếp tục thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí cho doanh nghiệp nhằm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp và cơ sở sản xuất ngày càng phát triển; xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ công, tạo cơ chế thuận lợi cho đơn vị sự nghiệp công từng bước nâng cao mức độ tự chủ về mặt tài chính; thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

– Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm vi phạm quy định về THTK, CLP; kịp thời ngăn ngừa các hành vi lãng phí; công khai kết quả thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tại kế hoạch Sở Công Thương cũng đã đề ra một số chỉ tiêu tiết kiệm trong các lĩnh vực, các giải pháp thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đó. Giám đốc Sở yêu cầu THTK, CLP là trách nhiệm, nhiệm vụ thường xuyên của toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được gắn với quá trình thực thi mọi nhiệm vụ, tiến hành đồng bộ với các hoạt động phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đồng thời, phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tại đơn vị; THTK, CLP tiến hành một cách triệt để, thực chất, thường xuyên, liên tục, mọi lúc, mọi nơi không mang tính hình thức nhưng phải đảm bảo quyền lợi cho người lao động và an sinh xã hội; hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm.

Đàm Hoàng
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004797
Views Today : 1
Views This Month : 3235
Views This Year : 20765
Total views : 35191
Language
Skip to content