Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 của Sở Công Thương

Thực hiện Kế hoạch số 790/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của của UBND tỉnh Bắc Kạn về triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Ngày 21/01/2021, Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 28/KH-SCT về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021, theo đó Sở Công Thương đã triển khai hoàn thiện được 15/29 nội dung đạt 51,72%; có 09 nhiệm vụ đã và đang triển khai thực hiện.

Để nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện CCHC cũng như công tác triển khai, thực hiện được quán triệt thống nhất và trực tiếp phụ trách công tác CCHC tại cơ quan do người đứng đầu đơn vị. Lãnh đạo sở đã quán triệt tới lãnh đạo các phòng, thủ trưởng đơn vị trực thuộc các nội dung về CCHC theo chức năng nhiệm vụ của sở. Tại các cuộc họp giao ban giữa Ban Giám đốc sở với lãnh đạo phòng, đơn vị hàng tháng đều tiến hành kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC, thông qua đó, đánh giá những việc đã làm được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, góp phần thực hiện tốt công tác CCHC tại đơn vị. Đồng thời thông qua phổ biến, tuyên truyền đã giúp cho công chức, viên chức, người lao động có được nhận thức đầy đủ hơn về những nội dung cơ bản và sự cần thiết phải thực hiện CCHC. Nhìn chung, công tác CCHC đã được đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo chuyển biến tích cực, thể hiện trên các mặt:

Thứ nhất, Về cải cách thể chế: Sở Công Thương đã thực hiện việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh quy định về các nội dung thuộc chức năng quản lý của ngành hết hiệu lực, ngừng hiệu lực toàn bộ và một phần và có Báo cáo về công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

 Thứ hai, về Cải cách thủ tục hành chính: Sở đã tham mưu ban hành Kế hoạch rà soát TTHC năm 2021, Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2021 và tổ chức triển khai thực hiện. Công khai thủ tục hành chính: 100% các thủ tục hành chính do UBND tỉnh công bố đã được cập nhật, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Sở Công Thương tổ chức công khai việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức đối với TTHC tại bộ phận Văn phòng sở qua hộp thư điện tử: socongthuong@backan.gov.vn; lập Sổ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy trình hành chính niêm yết công khai tại đơn vị. Trong 6 tháng đầu năm 2021, cơ quan chưa nhận được phản ánh kiến nghị nào liên quan đến TTHC.

Tính tới thời điểm báo cáo (tính từ 15/12/2020 đến ngày 14/6/2021), bộ phận “một cửa” của sở đã tiếp nhận và trả kết quả tổng số 3.906 hồ sơ, trong đó có 3839/3906, đạt tỷ lệ 98,28% hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Toàn bộ các hồ sơ trên đều được giải quyết đúng quy trình, quy định. Đến thời điểm báo cáo chưa phát hiện có vướng mắc hoặc vi phạm quy định về giải quyết TTHC của Sở.

Thứ ba, về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nướcXây dựng,  nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Việc rà soát công tác tổ chức bộ máy và cán bộ công chức được thực hiện nghiêm túc. Hiện tại, đơn vị thực hiện đúng quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo cấp phòng và tương đương tại cơ quan, đơn vị. Xác định vị trí việc làm: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của cơ quan Văn phòng Sở, chi cục Quản lý thị trường và Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại (Quyết định số 2294/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 và Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày 29/12/2017). Hiện tại cho thấy việc sắp xếp vị trí việc làm của đơn vị phù hợp với tình hình thực tế, phát huy năng lực của công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ công tác.

Nhìn chung, đơn vị đã thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức và thực hiện đầy đủ các chính sách đối với công chức, viên chức theo đúng quy định của Nhà nước, góp phần ổn định tổ chức và đảm bảo bộ máy của cơ quan hoạt động hiệu quả. Trên cơ sở biên chế được giao và nhu cầu thực tế, công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật, việc xây dựng cơ cấu chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được cụ thể hoá và phân loại cụ thể, đã thực hiện đúng quy định về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, bố trí phân công phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường của CBCC,VC;

Việc kiện toàn, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng và đơn vị được thực hiện kịp thời, theo đúng quy trình. Thực hiện đúng hướng dẫn của Sở Nội vụ về công tác tuyển dụng và thăng hạng viên chức tại đơn vị. Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, và người lao động trong cơ quan. Trong 6 tháng đầu, đơn vị đã thực hiện quy trình bổ nhiệm mới  01 công chức, 01 viên chức lãnh đạo quản lý cấp phòng, đang trình bổ nhiệm lại 01 công chức lãnh đạo quản lý, đang tham mưu quy trình bổ nhiệm mới 01 viên chức lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức: Lãnh đạo cơ quan, đơn vị luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện để công chức viên chức được tham gia các khoá học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và nhận thức lý luận chính trị. Sở Công Thương đã tham mưu xây dựng kế hoạch đạo tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025, định hướng 2030. Trên cơ sở kế hoạch giai đoạn, 6 tháng đầu năm 2021, Sở xây dựng kế hoạch đào tào, bồi dưỡng, đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức với Sở Công Thương và cử công chức, viên chức đi tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 đúng đối tượng quy định.

Thứ năm, về Cải cách tài chính công: Sở Công Thương và các đơn vị trực thuộc đã nghiêm túc thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 của Bộ Tài chính- Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và tài chính đối với cơ quan Nhà nước; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; Văn phòng sở và đơn vị đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo đúng quy định. Đơn vị quản lý, điều hành dự toán ngân sách nhà nước đảm bảo theo cơ chế khoán biên chế, kinh phí hành chính và dự toán thu, chi ngân sách được phân bổ. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ và minh bạch hóa các nội dung chi ngân sách theo đúng quy định.

Thứ sáu, về Hiện đại hóa nền hành chính

Môi trường chính sách về CNTT: Sở đã xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 và thực hiện đầy đủ các văn bản quy định, chỉ đạo, đôn đốc về khai thác sử dụng các ứng dụng CNTT tại cơ quan; kiện toàn ban chỉ đạo CNTT của đơn vị. Hạ tầng và nguồn lực CNTT: 25/25 công chức đều được trang bị máy tính có kết nối mạng Internet để khai thác thông tin, cập nhật văn bản pháp luật kịp thời và cài phần mềm diệt vi rút bản quyền để đảm bảo an toàn, an ninh mạng, đạt tỷ lệ 100%. Ứng dụng CNTT: Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc được nâng cấp thường xuyên và triển khai sử dụng tới các đơn vị thuộc sở đã được khai thác triệt để trong xử lý văn bản, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết công việc của cơ quan. Việc sử dụng chữ ký số điện tử tiếp tục được thực hiện tốt.  Ngoài triển khai chữ ký số trong giao dịch các thủ tục bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thì tại thời điểm hiện tại, 100% văn bản thực hiện trao đổi qua môi trường mạng đều có chữ ký số của đơn vị; cổng thông tin điện tử của sở được duy trì hoạt động đáp ứng nhu cầu cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ điều hành quản lý của đơn vị; các TTHC được cập nhật kịp thời trên Cổng thông tin điện tử của sở để tiện cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp biết, tra cứu thực hiện. Việc triển khai Dịch vụ công trực tuyến, hiện tại có 87/107 TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt tỷ lệ 81,3%.

Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 61/KH-SCT ngày 09/02/2021 về Duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bắc Kạn năm 2021.

Phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm, cụ thể:

Một là, tiếp tục thực hiện rà soát, triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với điều kiện phát triển của ngành Công Thương. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản hành chính đúng quy trình, tránh chồng chéo, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, cụ thể và tính khả thi khi triển khai áp dụng thực hiện.

Hai là, Nâng cao chất lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Sở, nhất là các thủ tục hành chính có liên quan trực tiếp đến cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Kiểm soát chặt chẽ việc đề xuất ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có phát sinh thủ tục hành chính theo quy định hiện hành.

Ba là, Cải cách tổ chức bộ máy nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Triển khai, tổ chức thực hiện kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của công chức, viên chức và chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; tiếp tục thực hiện Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác; phối hợp Sở Nội vụ trong công tác tuyển dụng công chức. Cải cách phương thức, lề lối làm việc, đề cao vai trò chủ động, tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực của người đứng đầu và từng cá nhân công chức, viên chức trong giải quyết công việc; tiếp tục thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức; thực hiện các chính sách và chế độ theo quy định cho công chức, viên chức và người lao động.

Bốn là, Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, kinh phí quản lý hành chính, tài chính đối với cơ quan sở và đơn vị trực thuộc theo quy định hiện hành của Nhà nước. Tham mưu xây dựng Quy định về Định mức kinh tế – kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công do Sở Công Thương quản lý trình Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt sau khi có hướng dẫn của Bộ Công Thương.

Năm là, Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan, đơn vị; tăng cường sử dụng hòm thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc; tiếp tục rà soát đưa các TTHC của đơn vị lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; đưa vào dịch vụ bưu chính công ích; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và thực hiện chuyển đổi sang tiêu chuẩn 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan; thực hiện chỉnh lý tài liệu, hồ sơ theo tiêu chuẩn ISO theo đúng Kế hoạch.

Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005090
Views Today : 110
Views This Month : 1699
Views This Year : 4188
Total views : 64728
Language
Skip to content