Công tác cải cách hành chính của Sở Công Thương giai đoạn 2016-2020

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác CCHC, trong 05 năm qua (2016-2020) Sở Công Thương đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc với phương trâm: “Xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động có đủ trình độ, phẩm chất và năng lực, hoạt động có chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới” theo chủ trương của Chính phủ nói chung và của Tỉnh nói riêng. Do đó, hàng năm đều được xếp hạng cao trong bảng Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, trong đó có  02 năm (2016, 2018)  xếp thứ 02, 02 năm (2019, 2020) xếp thứ 01;  đây là kết quả của sự nỗ lực cố gắng của toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Công Thương nhằm tạo chuyển biến tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, thể hiện trên các mặt:

Thứ nhất, về công tác chỉ đạo, điều hành, công tác tuyên truyền

Để nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện CCHC cũng như công tác triển khai, thực hiện được quán triệt thống nhất và trực tiếp phụ trách công tác CCHC tại cơ quan do người đứng đầu đơn vị. Giao đầu mối chủ trì trong việc triển khai thực hiện

Đơn vị đã xây dựng kế hoạch giai đoạn 2016-2020, đồng thời, hàng năm, xây dựng kế hoạch CCHC ngay từ đầu năm. Việc tuyên truyền công tác CCHC được triển khai đến các phòng, đơn vị thuộc sở; đăng tải trên website của sở, đồng thời tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể đội ngũ công chức, viên chức, NLĐ trong cơ quan, đơn vị; triển khai các cuộc thi tìm hiều về cải cách hành chính tới cán bộ công chức, viên chức tham gia đầy đủ. Qua phổ biến, tuyên truyền đã giúp cho công chức, viên chức, người lao động có được nhận thức đầy đủ hơn về những nội dung cơ bản và sự cần thiết phải thực hiện CCHC.

Thứ hai, về Cải cách thể chế

Hàng năm, đơn vị luôn quan tâm tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật nhằm khuyến khích phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm công tác theo dõi thi hành pháp luật; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hàng năm Sở đều xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật nhằm phổ biến tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước mới ban hành. Từ năm 2016 đến nay, đơn vị đã tham mưu công tác xây dựng được 06 văn bản quy phạm pháp luật; rà soát đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế 04 VBQPPL.

Thứ ba, về Cải cách thủ tục hành chính

Hàng năm, Sở đều chủ động tham mưu ban hành Kế hoạch rà soát TTHC, Kế hoạch kiểm soát TTHC và báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính. Trong 05 năm, đơn vị đã rà soát và trình UBND tỉnh công bố đơn giản hóa 23 TTHC. Đơn vị đã có những sáng kiến được công nhận như: Tham mưu bãi bỏ TTHC nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; giải pháp tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý dịch vụ công tại Sở Công Thương…tạo điều kiện thuận lợi nhất trong thực hiện TTHC cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Kết quả giải quyết TTHC từ năm 2016-2020: Đơn vị đã tiếp nhận và giải quyết đảm bảo đúng quy định 8.736 TTHC, trong đó hiện nay có trên 95%TTHC được tiếp nhận qua DVC trực tuyến mức độ 3,4.

Thứ tư, về Cải cách tổ chức bộ máy

Đơn vị thực hiện nghiêm túc việc tinh giản biên chế; tinh gọn, sắp xếp lại bộ máy tổ chức các phòng, đơn vị và phân công nhiệm vụ rõ ràng cùng với việc bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo đã góp phần nâng cao năng lực giải quyết công việc của từng phòng chuyên môn, đơn vị. Kết quả, từ năm 2016 đến nay đã giảm được 02 đầu mối cấp phòng thuộc sở, 02 đầu mối cấp phòng thuộc đơn vị, tinh giản được 08 biên chế.

Thứ năm, về Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Nhìn chung, đơn vị đã thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức và thực hiện đầy đủ các chính sách đối với công chức, viên chức theo đúng quy định của Nhà nước, góp phần ổn định tổ chức và đảm bảo bộ máy của cơ quan hoạt động hiệu quả. Đơn vị đã thực hiện đúng quy định về công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, bố trí phân công phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường của CBCC,VC. Kết quả, trong 05 năm đơn vị đã cử 162 lượt CCVC tham gia các lớp đạo tạo về chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển được 45 lượt CC, VC trong đơn vị.

Thứ sáu, về Cải cách tài chính công

Đơn vị quản lý, điều hành dự toán ngân sách nhà nước đảm bảo theo cơ chế khoán biên chế, kinh phí hành chính và dự toán thu, chi ngân sách được phân bổ. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ và minh bạch hóa các nội dung chi ngân sách theo đúng quy định nhằm đảm bảo quyền lợi của công chức, viên chức, người lao động; tiết kiệm hiệu quả trong quản lý, sử dụng kinh phí. Qua đó, hàng năm đều có thu nhập tăng thêm từ 0,1-0,2 lần/đơn vị cho công chức, viên chức, người lao động cho đơn vị.

Thứ bảy, về Hiện đại hóa hành chính

100% công chức, viên chức đều được trang bị máy tính có kết nối mạng Internet để khai thác thông tin, cập nhật văn bản pháp luật kịp thời và cài phần mềm diệt vi rút bản quyền để đảm bảo an toàn, an ninh mạng.

Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc được nâng cấp thường xuyên và triển khai sử dụng tới các đơn vị thuộc sở đã được khai thác triệt để trong xử lý văn bản, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết công việc của cơ quan. Việc sử dụng chữ ký số điện tử tiếp tục được thực hiện tốt. Ngoài triển khai chữ ký số trong giao dịch các thủ tục bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kho bạc. Hiện đơn vị cung cấp dịch vụ công mức 3, 4 là 104/108TTHC, đạt tỷ lệ 96,29%.

Hàng năm, đơn vị đều tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện về duy trì, áp dụng, cải tiến và xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008,  ISO 9001: 2015.

* Về mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp giai đoạn 2021-2025

Căn cứ vào kết quả CCHC giai đoạn 2016-2020 của đơn vị và tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đơn vị đề xuất những mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ CCHC trọng tâm cần thiết mà UBND tỉnh cần tập trung triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2025 trên những lĩnh vực sau:

Một là, về thể chế: Thường xuyên rà soát, triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản hành chính đúng quy trình, tránh chồng chéo, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, cụ thể và tính khả thi khi triển khai áp dụng thực hiện.

Hai là, Về thủ tục hành chính: Tiếp tục nâng cao chất lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, nhất là các thủ tục hành chính có liên quan trực tiếp đến cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp; nâng cao mức độ hài lòng cung cấp dịch vụ công đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Ba là, Về tồ chức bộ máy hành chính nhà nước: Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy giúp cho bộ máy tinh gọn, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, điều tiết được việc thực hiện nhiệm vụ chính trị hợp lý, hiệu quả.

Bốn là, Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Cải cách phương thức, lề lối làm việc, đề cao vai trò chủ động, tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực của người đứng đầu và từng cá nhân công chức, viên chức trong giải quyết công việc.

Năm là, Về tài chính công: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, kinh phí quản lý hành chính, tài chính đối với cơ quan sở và đơn vị trực thuộc theo quy định hiện hành của Nhà nước;

Năm là, Về hiện đại hóa hành chính: Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan, đơn vị; tiếp tục rà soát đưa các TTHC của đơn vị lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; đưa vào dịch vụ bưu chính công ích.

Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004730
Views Today : 115
Views This Month : 3849
Views This Year : 12533
Total views : 26959
Language
Skip to content