Công tác cải cách hành chính quý I năm 2021 của Sở Công Thương

Nhìn chung, công tác CCHC đã được đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo chuyển biến tích cực, thể hiện trên các mặt: Việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức các phòng, ban và phân công nhiệm vụ rõ ràng cùng với việc bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo đã góp phần nâng cao năng lực giải quyết công việc của từng phòng, ban chuyên môn; các Nội quy, Quy chế, Quy định của cơ quan được rà soát, sửa đổi, bổ sung phù hợp và được thông qua tại Hội nghị công chức, viên chức, người lao động đã phát huy vai trò làm chủ của công chức, viên chức, đồng thời phát huy quy chế dân chủ ở cơ quan; lãnh đạo sở và công chức, viên chức, người lao động trong toàn cơ quan nhận thức CCHC là công việc thường xuyên và liên tục, nhằm xây dựng và từng bước hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động  có đủ trình độ, phẩm chất và năng lực, hoạt động có chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới; Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của công chức, viên chức ngày càng được nâng lên, góp phần phát huy vai trò làm chủ của nhân dân. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, về công tác chỉ đạo điều hành:

Thực hiện Kế hoạch số 790/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của của UBND tỉnh Bắc Kạn về triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Ngày 21/01/2021, Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 28/KH-SCT về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021, theo đó Sở Công Thương đã triển khai hoàn thiện được 8/29 nội dung đạt 27,58%; có 15 nhiệm vụ đã và đang triển khai thực hiện.

Để nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện CCHC cũng như công tác triển khai, thực hiện được quán triệt thống nhất và trực tiếp phụ trách công tác CCHC tại cơ quan do người đứng đầu đơn vị;

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị, ngay từ đầu năm Sở Công Thương đã tổ chức họp, quán triệt các nội dung về CCHC. Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, phòng chuyên môn về các lĩnh vực CCHC, Văn phòng Sở đã tổng hợp, xây dựng kế hoạch CCHC năm 2021 của đơn vị; tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 133/QĐ-SCT ngày 21/9/2018 về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng gắn với công tác cải cách hành chính của Sở Công Thương Bắc Kạn;

Lãnh đạo sở đã quán triệt tới lãnh đạo các phòng, thủ trưởng đơn vị trực thuộc các nội dung về CCHC theo chức năng nhiệm vụ của sở. Tại các cuộc họp giao ban giữa Ban Giám đốc sở với lãnh đạo phòng, đơn vị hàng tháng đều tiến hành kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC, thông qua đó, đánh giá những việc đã làm được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, góp phần thực hiện tốt công tác CCHC tại đơn vị.

Thứ hai, về cải cách thể chế

Công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy trình, quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

Sở Công Thương đã thực hiện việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh quy định về các nội dung thuộc chức năng quản lý của ngành hết hiệu lực, ngừng hiệu lực toàn bộ và một phần và có Báo cáo số 55/BC-SCT ngày 04/02/2021 của Sở Công Thương về công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

Thứ ba, về Cải cách thủ tục hành chính

Thực hiện đúng quy trình công bố TTHC tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; công khai thủ tục hành chính: 100% các thủ tục hành chính do UBND tỉnh công bố đã được cập nhật, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và website của sở;

Sở Công Thương tổ chức công khai việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức đối với TTHC tại bộ phận Văn phòng sở qua hộp thư điện tử: socongthuong@backan.gov.vn; lập Sổ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy trình hành chính niêm yết công khai tại đơn vị. Trong quý I năm 2021, cơ quan chưa nhận được phản ánh kiến nghị nào liên quan đến TTHC.

Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Sở Công Thương đã triển khai duy trì tốt việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa. 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở đều được thực hiện theo đúng quy trình 01 đầu mối tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Đơn vị bố trí 01 công chức trực hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC; lựa chọn công chức có trình độ phù hợp và khả năng giao tiếp tốt. Do đó trong thời gian qua đơn vị chưa nhận được ý kiến kiến nghị của tổ chức, cá nhân về tinh thần thái độ của công chức. Việc cập nhật sổ theo dõi trả kết quả cho các tổ chức, cá nhân được thực hiện theo đúng quy định. Hiện nay, Sở có 4 TTHC được đưa vào giải quyết theo cơ chế 1 cửa liên thông trên tổng số 4 TTHC được UBND tỉnh quy định đưa vào thực hiện, đạt tỷ lệ 100%.

Tính tới thời điểm báo cáo (tính từ 15/12/2020 đến ngày 14/3/2021), bộ phận “một cửa” của sở đã tiếp nhận và trả kết quả tổng số 1789 hồ sơ. Toàn bộ các hồ sơ trên đều được giải quyết đúng quy trình, quy định. Đến thời điểm báo cáo chưa phát hiện có vướng mắc hoặc vi phạm quy định về giải quyết TTHC của Sở.

  • Số TTHC thực hiện theo cơ chế 1 cửa: 1789 TTHC;

– Số TTHC thực hiện theo cơ chế 1 cửa liên thông: 0 TTHC;

– Số TTHC thực hiện theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4: 1751

Thứ tư, về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Việc rà soát công tác tổ chức bộ máy và cán bộ công chức được thực hiện nghiêm túc. Hiện tại, đơn vị thực hiện đúng quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo cấp phòng và tương đương tại cơ quan, đơn vị.

Thứ năm, Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Hiện tại cho thấy việc sắp xếp vị trí việc làm của đơn vị phù hợp với tình hình thực tế, phát huy năng lực của công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ công tác.

Nhìn chung, đơn vị đã thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức và thực hiện đầy đủ các chính sách đối với công chức, viên chức theo đúng quy định của Nhà nước, góp phần ổn định tổ chức và đảm bảo bộ máy của cơ quan hoạt động hiệu quả. Trên cơ sở biên chế được giao và nhu cầu thực tế, công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật, việc xây dựng cơ cấu chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được cụ thể hoá và phân loại cụ thể, đã thực hiện đúng quy định về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, bố trí phân công phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường của CBCC,VC;

Việc kiện toàn, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng và đơn vị được thực hiện kịp thời, theo đúng quy trình. Thực hiện đúng hướng dẫn của Sở Nội vụ về công tác tuyển dụng và thăng hạng viên chức tại đơn vị. Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, và người lao động trong cơ quan. Trong Quý I, đơn vị đang thực hiện quy trình bổ nhiệm mới  01 công chức lãnh đạo quản lý cấp phòng.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức: Lãnh đạo cơ quan, đơn vị luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện để công chức viên chức được tham gia các khoá học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và nhận thức lý luận chính trị. Sở Công Thương đã tham mưu xây dựng kế hoạch đạo tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025, định hướng 2030. Trên cơ sở kế hoạch giai đoạn, quý I năm 2021, Sở xây dựng kế hoạch đào tào, bồi dưỡng, đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức với Sở Công Thương và cử công chức, viên chức đi tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 đúng đối tượng quy định.

Thứ sáu, Cải cách tài chính công

– Sở Công Thương và các đơn vị trực thuộc đã nghiêm túc thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 của Bộ Tài chính- Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và tài chính đối với cơ quan Nhà nước; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; Văn phòng sở và đơn vị đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo đúng quy định;

– Đơn vị quản lý, điều hành dự toán ngân sách nhà nước đảm bảo theo cơ chế khoán biên chế, kinh phí hành chính và dự toán thu, chi ngân sách được phân bổ. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

– Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ và minh bạch hóa các nội dung chi ngân sách theo đúng quy định.

Thứ bảy, Hiện đại hóa nền hành chính

– Môi trường chính sách về CNTT: Sở đã xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 và thực hiện đầy đủ các văn bản quy định, chỉ đạo, đôn đốc về khai thác sử dụng các ứng dụng CNTT tại cơ quan; kiện toàn ban chỉ đạo CNTT của đơn vị;

– Hạ tầng và nguồn lực CNTT: 24/24 công chức đều được trang bị máy tính có kết nối mạng Internet để khai thác thông tin, cập nhật văn bản pháp luật kịp thời và cài phần mềm diệt vi rút bản quyền để đảm bảo an toàn, an ninh mạng, đạt tỷ lệ 100%;

– Ứng dụng CNTT: Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc được nâng cấp thường xuyên và triển khai sử dụng tới các đơn vị thuộc sở đã được khai thác triệt để trong xử lý văn bản, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết công việc của cơ quan. Việc sử dụng chữ ký số điện tử tiếp tục được thực hiện tốt.  Ngoài triển khai chữ ký số trong giao dịch các thủ tục bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thì tại thời điểm hiện tại, 100% văn bản thực hiện trao đổi qua môi trường mạng đều có chữ ký số của đơn vị; Cổng thông tin điện tử của sở được duy trì hoạt động đáp ứng nhu cầu cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ điều hành quản lý của đơn vị; Các TTHC được cập nhật kịp thời trên Cổng thông tin điện tử của sở để tiện cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp biết, tra cứu thực hiện;

– Việc triển khai Dịch vụ công trực tuyến, trong đó: Hiện tại có 104/108 TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt tỷ lệ 96,29%, có 1751 hồ sơ phát sinh. Có 100/108 TTHC, (đạt tỷ lệ 92,59%) thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích,

Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 61/KH-SCT ngày 09/02/2021 về Duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bắc Kạn năm 2021.

Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch CCHC năm 2021 hiệu quả, thiết thực./.

Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 55
Views This Month : 1850
Views This Year : 9758
Total views : 70298
Language
Skip to content