Kết quả nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2020 của Sở Công Thương

Ngay sau khi Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh ban hành về nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh Bắc Kạn năm 2020, căn cứ nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế tại đơn vị, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 105/KH-SCT ngày 19/3/2020 về nâng cao chỉ số và hiệu quả hành chính công năm 2020, gồm các nội dung về: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường; quản trị điện tử. Theo đó trong năm 2020, Sở Công Thương đã thực hiện tốt các nội dung sau:

  1. Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương; trách nhiệm giải trình với người dân

Ngay từ đầu năm Sở Công Thương Bắc Kạn đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 66/KH-SCT ngày 26/02/2020 về thực hiện công tác dân vận của cơ quan năm 2020 và phổ biến tuyên tuyền các văn bản tới công chức, viên chức, người lao động (CC,VC-NLĐ), từ đó nâng cao nhận thức của công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị hiểu rõ, nắm vững tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác Dân vận, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về nhận thức, hành động của đội ngũ CC,VC-NLĐ trong cơ quan, đơn vị đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ công vụ của đội ngũ CC,VC-NLĐ.

Hàng năm tổ chức Hội nghị CC,VC-NLĐ để thông qua đó xây dựng và hoàn thiện các quy chế nội bộ. Các quy chế, nội quy và quy định trước khi ban hành đều được lấy ý kiến đóng góp của các phòng, đơn vị và CC,VC-NLĐ một cách dân chủ, công khai và được tiếp thu, chỉnh sửa hợp lý nên đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao khi ban hành thực hiện; các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch dài hạn, dự thảo Nghị quyết của ngành do đơn vị soạn thảo đều được gửi xin ý kiến công chức, viên chức phòng, đơn vị liên quan trước khi trình ban hành. Thực hiện việc công khai, minh bạch các khoản thu, chi tài chính phục vụ cho hoạt động chung như: xăng xe, công tác phí, mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm, báo chí, điện nước, điện thoại…; thực hiện công khai công tác tổ chức, cán bộ, cụ thể là công khai việc tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; công khai việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; công khai việc đánh giá công tác cán bộ cuối năm; công khai việc khen thưởng, kỷ luật đối với CC,VC-NLĐ…; CC,VC-NLĐ thuộc Sở Công Thương luôn chấp hành nghiêm các quy định về dân chủ cơ sở, các nội quy, quy chế quy định nội bộ cơ quan, đơn vị, không có những bức xúc hoặc kiến nghị yêu cầu cơ quan, đơn vị  giải quyết;

Đơn vị thực hiện nghiêm túc Quyết định số 04/QĐ-SCT ngày 15/01/2020 về việc ban hành quy chế cung cấp thông tin cho tổ chức và công dân của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 29/QĐ-SCT ngày 09/3/2020 về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, tiếp nhận, xử lý thông tin qua đường dây nóng và hộp thư điện tử của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn; trách nhiệm giải trình với người dân theo Quy định tại Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ.

Ngày 29/9/2017, Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 212/QĐ-SCT thực hiện công tác dân vận của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn nhằm công khai, quy định cụ thể về trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của công chức, viên chức, người lao động để nhân dân biết và giám sát, kiểm tra việc thực hiện;

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của CC,VC-NLĐ và công dân được Lãnh đạo sở quan tâm thực hiện. Đã bố trí bộ phận tiếp dân tại Thanh tra sở và phân công cán bộ trực để tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng trình tự pháp luật quy định. Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân (bộ phận Văn phòng sở) và qua hộp thư điện tử: socongthuong@backan.gov.vn. Trong năm Sở không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, phản ánh của công dân.

  1. Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công

Hiện tại toàn bộ TTHC của Sở Công Thương đã thực hiện việc tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ Hành chính công nên tại thời điểm báo cáo Sở không thực hiện việc niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị. Tuy nhiên, 100% các TTHC thuộc lĩnh vực Công Thương do UBND tỉnh công bố đã được cập nhật, công khai trên website của sở.

Căn cứ Kế hoạch số 85-KH/ĐU ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về việc tổng kết Đề án 06-ĐA/TU về nâng cao hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” trong giai đoạn hiện nay và biểu dương, khen thưởng điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2018-2020. Đảng bộ Sở Công Thương đã đăng ký mô hình “Dân vận khéo” năm 2020 “Khéo vận động công chức, viên chức, người lao động Sở Công Thương và các tổ chức khác hỗ trợ xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn trong xây dựng nông thôn mới”. Đến nay mô hình đã được Đảng ủy Các cơ quan tỉnh công nhận mô hình Dân vận khéo điển hình năm 2020.

  1. Thủ tục hành chính

Thường xuyên rà soát các TTHC trên các lĩnh vực, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung trên cơ sở các văn bản quy định mới của Trung ương và của tỉnh, các TTHC được giải quyết đúng theo quy định, đảm bảo thời gian, không gây phiền hà cho các tổ chức, cá nhân. Trong năm 2020, đã trình UBND tỉnh công bố danh mục ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Công Thương; trình phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn; tham mưu tổng hợp trình UBND tỉnh danh mục TTHH thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích.

Để tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại cho cá nhân và tổ chức trong việc thực hiện các TTHC liên quan đến lĩnh vực giải quyết của Sở Công Thương, hàng năm, Sở đều thực hiện rà soát đơn giản hóa các TTHC, trình công bố các TTHC mới ban hành, sửa đổi bổ sung, bãi bõ đảm bảo theo quy định; trong năm 2020, đơn vị đã tiến hành rà soát 36 TTHC thuộc 07 lĩnh vực là: Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng; Vật liệu nổ công nghiệp; Điện; Xúc tiến thương mại; Lưu thông hàng hóa trong nước; An toàn thực phẩm; Kinh doanh khí; kết quả đã kiến nghị phương án đơn giản hóa 04 TTHC.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước hướng tới xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn. Sở Công Thương đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và xử lý công việc, 100% văn bản đến, văn bản đi được thực hiện qua phần mềm hồ sơ công việc của Sở; 100% các văn bản gửi đi đều có sử dụng chữ ký số chuyên dùng; 100% TTHC được tiếp nhận và trả kết quả qua phần mềm dùng chung (dịch vụ công mức độ cao) của Tỉnh. Trong năm 2020 bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở đã tiếp nhận và xử lý 4768 hồ sơ TTHC, đảm bảo theo đúng trình tự và thời gian quy định, phục vụ tốt các cá nhân và tổ chức đến thực hiện thủ tục hành chính tại đơn vị.

  1. Cung ứng dịch vụ công

Để đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và điện phục vụ sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh, Sở đã thường xuyên theo dõi, giám sát việc đầu tư, phát triển lưới điện của Công ty Điện lực Bắc Kạn đảm bảo theo quy hoạch đã được Bộ Công Thương và UBND tỉnh phê duyệt. Đơn vị tiếp tục triển khai, theo dõi, đôn đốc thực hiện Quyết định 1061/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy trình một cửa liên thông giữa Cơ quan nhà nước và Điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

  1. Quản trị môi trường

Đơn vị đã thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thông qua các hình thức như: Hội nghị, hội thảo, họp giao ban, thông tin trên website của đơn vị…; Đồng thời thực hiện tổng vệ sinh vào chiếu thứ 6 hàng tuần khu vực xung quanh cơ quan nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, giúp khu vực cơ quan xanh sạch đẹp; đảm bảo nguồn nước và không khí không bị ô nhiễm tại đơn vị.

  1. Quản trị điện tử

Trong năm đơn vị đã thường xuyên nâng cao chất lượng cung cấp thông tin, số lượng tin bài phong phú phản ảnh đầy đủ hoạt động của Ngành công thương trên Trang thông tin điện tử của Sở lĩnh vực công thương tại địa chỉ: http://www.congthuongbackan.gov.vn/ và tăng hoạt động tương tác giữa chính quyền và người dân, doanh nghiệp qua mạng INTERNET. Đồng thời đơn vị thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền vận động người dân kết nối mạng INTERNET để tra cứu thông tin, thực hiện TTHC và cập nhật các tin tức, thông tin trên Trang thông tin điện tử của đơn vị./.

Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 26
Views This Month : 1821
Views This Year : 9729
Total views : 70269
Language
Skip to content