Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023

Nhằm đảm bảo chủ động, thống nhất việc phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (viết tắt là doanh nghiệp) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2020-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh thiết thực, hiệu quả; Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của các sở, ngành, địa phương theo ngành, lĩnh vực, góp phần nâng cao chỉ số PCI, chỉ số B1 trên địa bàn tỉnh; tăng cường năng lực cho người tham gia tổ chức, thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức tìm hiểu và tuân thủ pháp luật thông qua việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp kịp thời tiếp cận các nội dung cơ bản của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; hạn chế rủi ro về pháp lý cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Quyết định số 18/QĐ-BTP ngày 06/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2023 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2020-2025. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023 với 07 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: Cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp; Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật; Tổ chức điều tra, khảo sát, xác định nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp; các hội thảo, tọa đàm, biên soạn và cung cấp tài liệu VBQPPL liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Giải đáp, tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp; xây dựng nội dung chương trình “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp” phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn; Rà soát, kiện toàn đội ngũ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp; Kiểm tra, rà soát VBQPPL và theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiến nghị hoàn thiện

tham mưu và tổ chức thực hiện các nội dung được giao chủ trì tại Kế hoạch này; hướng dẫn các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (nếu thấy cần thiết); tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện các nội dung công việc khác nhằm nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

Đàm Hoàng

 

 

 


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004797
Views Today : 18
Views This Month : 3252
Views This Year : 20782
Total views : 35208
Language
Skip to content