Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

Vừa qua, ngày 03/01/2023, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2023 về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong tình hình mới.Theo đó, Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2023 nêu rõ:

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, sự cố gắng, nỗ lực của các bộ, ban, ngành, địa phương và các lực lượng chức năng, nòng cốt là lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), công tác PCCC và CNCH đã đạt nhiều kết quả quan trọng, khẳng định được vị trí, vai trò, tầm quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân, góp phần tạo môi trường an toàn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, cháy, nổ, sự cố, tai nạn diễn biến phức tạp, nhất là tại khu dân cư, chung cư cao tầng, khu công nghiệp, chợ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, quán karaoke…, một số vụ làm chết nhiều người, tổn thương lớn về tinh thần, thiệt hại nặng nề về vật chất của người dân, ảnh hưởng tiêu cực đến an toàn, an sinh xã hội, gây hoang mang dư luận. Tình hình trên do nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do: Kinh tế, xã hội đất nước phát triển nhanh nhưng hạ tầng PCCC chưa được đầu tư phát triển đúng tầm, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, địa phương chưa coi trọng đến công tác PCCC và CNCH; công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH không ít nơi bị buông lỏng, thiếu chặt chẽ, phó mặc cho các lực lượng chuyên trách; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm chưa nghiêm, nhiều nơi làm “qua loa, chiếu lệ”, chưa quan tâm phân tích nguyên nhân các vụ cháy để rút kinh nghiệm, chỉ rõ trách nhiệm, có hình thức xử lý nghiêm khắc để răn đe, ngăn chặn; chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe; một bộ phận không nhỏ người dân chưa nhận thức, ý thức được tầm quan trọng của công tác phòng, chống cháy, nổ, phòng ngừa, ứng phó sự cố, tai nạn, còn chủ quan, coi nhẹ công tác này; đầu tư cơ sở vật chất cho công tác PCCC và CNCH còn rất khiêm tốn, chưa tương xứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn hiện nay là nghiêm trọng, đặt ra yêu cầu cấp bách phải có tư duy, nhận thức, phương pháp, cách làm mới trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương, nòng cốt là các lực lượng chuyên trách trong công tác PCCC và CNCH và đòi hỏi ý thức rất cao của người dân đối với công tác này. Công tác PCCC và CNCH phải quán triệt quan điểm: Người dân là trung tâm, là chủ thể, đặt an toàn, tính mạng người dân là trên hết, trước hết; an toàn cháy, nổ để phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội của đất nước. Trong công tác PCCC phải lấy phòng ngừa là chính, phòng là “xây”, chữa là “chng”, lấy phòng là “cơ bản – chiến lược – lâu dài”, làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy với phương châm: Từng nhà an toàn – Từng nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp an toàn – Tng khu phố an toàn – Từng xã, phường, thị trấn an toàn. Huy động tối đa các lực lượng tại chỗ và nhân dân tham gia chữa cháy, nhất là trong “thời điểm vàng” 5 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra với phương châm: Lực lượng ở trong dân – Phương tiện ở trong dân – Hậu cần ở trong dân – Chỉ huy ở trong dân.

Mục tiêu đối với công tác PCCC và CNCH: Phải ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan. Đề cao hơn ý thức phòng ngừa, nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn của người dân trong PCCC và CNCH.

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong tình hình mới, Sở Công Thương đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, theo đó sẽ tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

1.Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh về triển khai Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC (Kế hoạch số 164/KH-UBND); Kế hoạch số 528/KH-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC; Kế hoạch số 654/KH-UBND ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư khóa XIII về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW (Kế hoạch số 654/KH-UBND); Văn bản số 6881/UBND-NCPC ngày 14/10/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ tại Thông báo số 319/TB-VPCP ngày 05/10/2022 của Văn phòng Chính phủkết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị công tác PCCC và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác CNCH của lực lượng PCCC…

2.Đổi mới tư duy, nhận thức, phương pháp, cách tiếp cận và tổ chức thực hiện trong công tác PCCC và CNCH phù hợp với yêu cầu tình hình mới. Xác định rõ, tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH, là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết, không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, cần thiết, hằng ngày.

3.Tham gia rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về công tác PCCC và CNCH đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

4.Tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức công tác tuyên truyềnvề công tác PCCC và CNCH.Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức kỹ năng về PCCC và CNCH cho công chức, viên chức và người lao động cơ quan.

5.Kịp thời kiện toàn, củng cố về nhân lực, cơ sở vật chất cho lực lượng PCCC cơ sở bảo đảm hoạt động hiệu quả, thực chất. Thường xuyên tổ chức tập huấn, diễn tập, thực tập các phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ và CNCH theo quy định.

6.Cân đối, bố trí nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm để bảo đảm cho công tác PCCC và CNCH của cơ quan, đơn vị. Tổ chức giám sát khi triển khai cải tạo, sửa chữa và hoàn thiện hệ thống PCCCtrụ sở Sở Công Thương đảm bảo theo đúng thiết kế và quy định hiện hành.

7.Các phòng: Quản lý Thương mại, Quản lý Công nghiệp, An toàn – Năng lượng:Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh lĩnh vực công thương tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH theo quy định, hướng dẫn và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng.

8.Phòng An toàn – Năng lượng:

– Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Luật sửa đổi bổ sung Luật Điện lực, trong đó nghiên cứu bổ sung quy định về sử dụng điện (sau công tơ), làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quản lý sử dụng điện tại các cơ sở, hộ gia đình (thực hiện theo tiến độ ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực);

– Tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố tiến hành rà soát các cơ sở kinh doanh, bảo quản hóa chất có nguy cơ cháy, nổ cao ở khu dân cư, nơi tập trung đông người; chủ động tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh ban hành phương án, kế hoạchdi dời, bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH.

Giám đốc Sở giao Văn phòng chủ động theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện Kế hoạch này;tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu Lãnh đạo Sở báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định; phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh tập huấn, huấn luyện cho Đội PCCC cơ quan nghiệp vụ về công tác PCCC theo quy định./.

Hoàng Huyền
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004796
Views Today : 154
Views This Month : 3208
Views This Year : 20738
Total views : 35164
Language
Skip to content