HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ, QUY ĐỊNH, KẾT LUẬN CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ CỦA TỈNH

Thực hiện Kế hoạch số 118-KH/TU ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Tỉnh ủy Bắc Kạn và Công văn số 556-CV/ĐU ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và của tỉnh.

Ngày 31/8/2022, toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Đảng bộ Sở Công Thương Bắc Kạn đã tham gia hội nghị quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và của tỉnh bằng hình thức trực tuyến.

Tại Hội nghị, đã được nghe Thường trực Tỉnh ủy quán triệt quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 20/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Kết luận số 62-KL/TU, ngày 09 /6 /2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XI) về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh quán triệt một số nội dung liên quan tại Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị; Kết luận số 36-KL/TW, ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Về công tác tổ chức Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã quán triệt các kết luận: Kết luận số 32-KL/TW, ngày 30/3/2022 của Ban Bí thư; Kết luận số 35-KL/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị; Kết luận số 39-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị; Kết luận số 40-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị; Thông báo số 16-TB/TW, ngày 07/7/2022 kết luận của Bộ Chính trị; triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Liên quan tới kỷ luật, kỷ cương, đồng chí Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy đã quán triệt Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Hội nghị còn được nghe đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.

Qua hội nghị, toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Đảng bộ Sở Công Thương Bắc Kạn đã nắm được những nội dung cơ bản của các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của trung ương và của tỉnh, từng bước vận dụng và thực hiện đạt hiệu quả cao./.

Bích Thơ (Sở Công Thương)


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004734
Views Today : 78
Views This Month : 4341
Views This Year : 13025
Total views : 27451
Language
Skip to content