Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022

Thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các lĩnh vực CCHC,trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và xây dựng chính quyền điện tử nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư phát triển kinh tế – xã hội; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã được UBND tỉnh giao cho ngành Công Thương trong Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Qua đó nâng cao Chỉ số CCHC của đơn vị, Chỉ số hài lòng của tổ chức, công dân trong việc thực hiện dịch vụ công.

Thực hiện Kế hoạch số 798/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022, ngày 27/01/2022 Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-SCT về cải cách hành chính năm 2022.

Theo đó Sở Công Thương đã xây dựng và phấn đấu hoàn thành 45 nhiệm vụ cụ thể về cải cách hành chính trong năm 2022.  Để hoàn thành các nhiệm vụ, Sở Công Thương sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành Công Thương trong việc thực hiện CCHC, coi công tác CCHC thực sự là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là khâu đột phá của đơn vị. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức đối với công tác CCHC, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm, vai trò trực tiếp chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; gắn việc thực hiện công tác CCHC với công tác thi đua khen thưởng để nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Khuyến khích tổ chức, công dân tham gia vào tiến trình CCHC và giám sát chất lượng thực thi công vụ của công chức, viên chức. Đảm bảo kinh phí cho việc thực hiện các chương trình, kế hoạch CCHC của đơn vị.

Căn cứ kế hoạch, tình hình thực tế và nhiệm vụ cải cách hành chính, các đơn vị chủ động triển khai, tổ chức thực hiện; Xác định cụ thể các mục tiêu đạt được, những nội dung cần tiến hành và có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng và thời gian hoàn thành.

Giao Văn phòng Sở: Thường xuyên cập nhật và đăng tải những nội dung liên quan đến công tác CCHC lên Cổng thông tin điện tử của đơn vị. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và định kỳ
phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo đúng thời gian quy định.

SỞ CÔNG THƯƠNG
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005096
Views Today : 57
Views This Month : 2344
Views This Year : 4833
Total views : 65373
Language
Skip to content