Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030

Ngày 30 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch hành động số 223/KH-UBND để triển khai thực hiện Quyết định số 493/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030; Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030 tăng bình quân từ 6-7%/năm trở lên, trong đó giai đoạn 2021-2025 tăng bình quân 8%/năm, giai đoạn 2026-2030 tăng bình quân 5-6%/năm trở lên. Phấn đấu đến năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt từ 45 triệu USD trở lên. Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu: Nhóm hàng công nghiệp chiếm tỷ
trọng cao với khoảng 90% tổng kim ngạch xuất khẩu; nhóm hàng nông sản chế
biến chiếm 10%. Tăng tỷ trọng nhập khẩu hàng hóa, máy móc thiết bị công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng.

Nhằm cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện những nhiệm vụ cơ bản đề ra trong Kế hoạch, trong thời gian tới, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các sở, ngành, Hội, Hiệp hội ngành hàng, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc sau đây:

  1. Phát triển sản xuất, tạo nguồn cung bền vững cho xuất khẩu.
  2. Phát triển thị trường xuất khẩu, nhập khẩu, bảo đảm tăng trưởng bền vững trong dài hạn.
  3. Tăng cường quản lý nhà nước trong tổ chức hoạt động xuất nhập khẩu nhằm tạo thuận lợi thương mại, chống gian lận thương mại và hướng tới thương mại công bằng.
  4. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển xuất khẩu.
  5. Quản lý và kiểm soát nhập khẩu đáp ứng đủ nhu cầu cho sản xuất trong nước và hướng đến cán cân thương mại lành mạnh, hợp lý.
  6. Nâng cao vai trò của Hiệp hội các doanh nghiệp tỉnh thúc đẩy hình thành các chuỗi giá trị xuất khẩu quy mô lớn.

Để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương:

– Triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Đồng thời tham mưu, đôn đốc thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển xuất khẩu tại Kế hoạch số 578/KH-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Phát triển xuất khẩu tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021- 2025.

– Phối hợp Bộ Công Thương triển khai các nội dung có liên quan tại Quyết định số 493/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030; Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030.

– Giao Sở Công Thương làm đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này; hàng năm, chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Công Thương theo quy định; tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện kế hoạch và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung nội dung, nhiệm vụ kế hoạch trong trường hợp cần thiết.

Chi tiết Kế hoạch số 223/KH-UBND tại đây.

                                                               Phạm Thị Dịu (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005259
Views Today : 93
Views This Month : 2032
Views This Year : 21995
Total views : 82535
Language
Skip to content