Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023 – 2030

Thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023 – 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 703/KH-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2023 thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023 – 2030.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách lớn đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 – 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 – 2030, trong đó trọng tâm là: Nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế; bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững trên cơ sở ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; nhanh chóng phục hồi kinh tế vượt qua các tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19; chủ động hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả nhằm thu hút nguồn lực bên ngoài cho phát triển, tăng cường sự gắn kết lợi ích với các đối tác, nâng cao vị thế, uy tín, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

          Theo đó, kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu như sau: Cải cách, hoàn thiện thể chế kinh tế; Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; Thực thi hiệu quả các FTA; Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hậu COVID-19 và phát triển bền vững; Hội nhập toàn diện trên các lĩnh vực văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở những nhiệm vụ phân công tại Kế hoạch này xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai nghiêm tú; định kỳ trước ngày 15 tháng 11 hàng năm gửi báo cáo cho Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế và Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương.

Nội dung Chi tiết Kế hoạch Tại đây

                                                  Phạm Thị Dịu (Sở Công Thương)


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today : 153
Views This Month : 3294
Views This Year : 42136
Total views : 56562
Language
Skip to content