Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực trên các lĩnh vực CCHC, từ cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công đến hiện đại hóa hành chính. Chỉ số CCHC cấp tỉnh hằng năm được cải thiện, năm 2016 xếp thứ 60/63 tỉnh, thành phố; năm 2017 xếp thứ 49/63 tỉnh, thành phố; năm 2018 xếp thứ 49/63 tỉnh, thành phố; năm 2019 xếp thứ 55/63 tỉnh, thành phố.

Quang cảnh buổi hội thảo chuyên đề đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Kạn

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, như: xếp hạng chỉ số CCHC cấp tỉnh hằng năm tăng không ổn định; chưa xây dựng được nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút các nhà đầu tư vào tỉnh; tỷ lệ thủ tục hành chính đề nghị đơn giản hóa hàng năm thấp, còn hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết quá hạn; việc sắp xếp tổ chức bộ máy còn mang tính cơ học, nên hiệu quả hoạt động chưa cao; còn tình trạng công chức, viên chức chưa chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ; thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí, tài chính chưa thực sự hiệu quả; hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu làm việc trên môi trường mạng hiện nay; tỷ lệ người dân, doanh nghiệp khai thác, sử dụng hệ thống chính quyền điện tử của tỉnh nói chung, dịch vụ công trực tuyến nói riêng còn thấp, chưa hình thành lực lượng “Công dân điện tử” trong xã hội.

Nguyên nhân của những hạn chế trên, là do người đứng đầu một số cấp ủy, chính quyền các cấp chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của CCHC nên chưa quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm. Chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra công vụ chưa cao. Công tác thông tin tuyên truyền chưa hiệu quả. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương ban hành chưa đồng bộ, một số chưa phù hợp với thực tiễn nên khó đi vào cuộc sống gây khó khăn cho công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền.Trình độ hiểu biết, ứng dụng về công nghệ thông tin của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, chưa hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, rút ra một số kinh nghiệm trong thực hiện công tác CCHC. Đó là: CCHC phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền và sự tham gia tuyên truyền, vận động và giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và các đoàn thể quần chúng.Cần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của CCHC đối với việc phát triển kinh tế. Phải coi trọng công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về CCHC đối với các cấp chính quyền và toàn thể nhân dân để tạo ra sự đồng thuận chung trong toàn xã hội về thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Luôn xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, lâu dài gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. Cần đề cao vai trò, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong từng cơ quan, đơn vị có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ, phải lấy sự hài lòng của người dân và tổ chức làm mục tiêu thực hiện. Tăng cường và nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện CCHC; xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm.

Nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế khó khăn để đẩy mạnh CCHC trên địa bàn tỉnh, ngày 22 tháng 4 năm 2021 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021- 2025. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm CCHC giai đoạn 2021-2025 tỉnh tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp CCHC đã xác định tại Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22 tháng năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để đạt các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra./.

Nguồn: https://cchc.backan.gov.vn/


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004730
Views Today : 71
Views This Month : 3805
Views This Year : 12489
Total views : 26915
Language
Skip to content